518 - Door te beweren dat de Stem van de Heilige Geest van het kwade komt, zijn jullie schuldig aan een godslastering van zulk een grote omvang dat dit beschouwd wordt als een onvergeeflijke zonde
Woensdag 8 augustus 2012, 23.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen vragen wat Ik bedoel met het woord van God, laat Mij dat uitleggen.

Het Woord van God, zoals vervat in de heilige Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, dat Woord van God, de waarheid, wordt aan de wereld gegeven langs deze boodschappen om door de gave van de Heilige Geest.

Deze boodschappen worden door de Heilige Drie-eenheid aangeboden en zijn de enige in hun soort die ooit door een profeet aan de mensheid zijn overgebracht.

De reden is dat dit de laatste zending betreft, de laatste vorm van goddelijke communicatie en tussenkomst die de wereld worden geschonken omwille van Mijn Tweede Komst.

Belemmer nooit de kracht van de Heilige Geest want dat is een zeer ernstige zonde.

In deze boodschappen wordt de Stem van de Heilige Geest uitgestort om de mensheid te redden van de eeuwige verdoeming.

Jullie mogen Mij verloochenen, jullie Jezus, of de goddelijke boodschappen die jullie geschonken worden door Mijn geliefde Moeder en jullie zullen vergeven worden.

Want allen hebben jullie het recht om zulke heilige boodschappen te onderscheiden omwille van jullie gave van vrije wil.

Echter, wanneer jullie de Heilige Geest verwerpen en openlijk godslasterlijk over Hem spreken, dan is dat een eeuwige zonde en alleen een wonder, door God de Vader bekrachtigd, kan jullie ziel redden.

Als jullie in twijfel verkeren omtrent gelijk welke goddelijke boodschappen die aan de wereld gegeven worden, dan moeten jullie zwijgen en bidden voor de ziener. Bid en volg jullie geloof en ga voort op de manier waarop jullie God vereren. Het is zeer belangrijk dat jullie dat doen.

Door te beweren dat de Stem van de Heilige Geest van het kwade komt, zijn jullie schuldig aan een godslastering van zulk een grote omvang dat dit beschouwd wordt als een onvergeeflijke zonde. 

Jullie moeten God nu om vergeving vragen, want indien jullie vrijwillig verdergaan met campagnes op te zetten om de Stem van de Heilige Geest te stoppen, tevens de Stem van de Heilige Drie-eenheid, en te verklaren dat die een boze geest is, dan zullen en kunnen jullie niet vergeven worden, want dat is een ernstige zonde.

Vele goedbedoelende christenen trekken dit werk uit elkaar. De boodschappen, zeggen zij, stemmen niet overeen met de Heilige Schrift.

Wanneer zij dat zeggen kennen zij de waarheid niet die vervat zit in de heilige Bijbel.

Ofwel vallen zij deze boodschappen aan gebaseerd op praatjes door anderen die beweren de waarheid te kennen ofwel verklaren zij hen als onwaar gebaseerd op hun gebrekkige interpretatie van de waarheid. 

Erger nog, zij verdraaien de waarheid en vergelijken dan deze boodschappen met de nieuwe en bespottelijke interpretaties van de heilige Bijbel.

Luister nu naar Mij, jullie Jezus, wanneer Ik jullie dit zeg.

De hogepriesters tijdens Mijn verblijf op aarde probeerden de waarheid van Gods Wetten te verdraaien om hun verwerping van Mij te verantwoorden.

Zij gebruikten leugens om mensen tegen te houden om naar Mijn Stem te luisteren. 

Zij bestempelden Mij als een leugenaar, een valse profeet en beschuldigden Mij van ketterij.

Ik lasterde tegen de wetten van de Kerk, zeiden zij, en schond de Sabbat door het Paasmaal op een andere dag te houden dan diegene die zij daarvoor als correct beschouwden.

Zij begrepen Mij niet alleen verkeerd, zij verwierpen Mij onterecht omdat zij niet voorbereid waren om de ware Messias op die tijd te verwelkomen.

Zij waren niet klaar.

Zij hadden er nooit aan gedacht dat zij de komst van de ware Messias in hun leven zouden meemaken.

Zo in beslag genomen door hun ceremonies, hun hiërarchische voorschriften - die toen hun leiders verheerlijkten en hen op een voetstuk plaatsten als waren zij de echte koningen van hun kerk - hadden zij in hun harten geen plaats voor Mij, de Verlosser van de Mensheid. 

Hetzelfde zal gebeuren nu Ik de wereld voorbereid op Mijn Tweede Komst.

De Farizeeën konden het belang van nederigheid niet begrijpen.

Zij konden niet aanvaarden hoe God daarin werkt en dat Hij niet de machtige of de meest ervaren religieuze leiders in Zijn Kerk verheft om Zijn plannen te openbaren of Zijn kinderen te waarschuwen. 

God kiest de onwetende, de nederige en de edelmoedige van hart om Zijn waarschuwingen aan de mensheid over te maken.

Hij deed de zwakken opstaan en verheft hen door lijden om zuiver van hart te worden zodat Hij kan bepalen hoe Hij met hen communiceert. Op die manier is het onwaarschijnlijk dat de menselijke hoogmoed vanwege de profeet de waarheid zal in de weg staan.

Zij verwierpen Johannes de Doper en vermoordden hem. Zij vermoordden de vroegere profeten. Zij kwelden uitverkoren zielen door wie God communiceerde.

Denken jullie dat het in jullie wereld van vandaag anders zal zijn?

Zullen jullie, toegewijde volgelingen van Mij, en zij die beweren deskundigen te zijn in Mijn christelijke of andere kerken die in Mijn Eeuwige Vader geloven, het Woord van God vandaag aanvaarden?

Neen. Jullie zullen met de profeten, de ware profeten, net handelen zoals tegen hen gedaan werd vanaf het begin. Jullie zullen hen belasteren in de Naam van Mijn Vader.

Maar onthoud dit. Wanneer de waarheid jullie uiteindelijk wordt geopenbaard, zal er geen terugkeer meer mogelijk zijn indien jullie je schuldig gemaakt hebben aan de enige eeuwige zonde. Dat wil zeggen wanneer jullie godslasteringen uiten tegen de Heilige Geest.

Zouden jullie lasteren tegen Mij, Jezus Christus, dan zal jullie vergeven worden.

Indien jullie de gave van profetie ontkennen, zullen jullie eveneens vergeven worden.

Maar indien jullie het laatste plan van redding blokkeren door het openlijk belachelijk te maken en door gelovigen van Mijn Kerk te verzamelen om constant af te kondigen dat de Stem van de Heilige Geest vals is en van het kwade komt, dan zullen jullie voor eeuwig verdoemd zijn.

Jullie Jezus