512 – God de Vader - Net zoals Mijn Zoon gekruisigd werd, zo zal ook Zijn Kerk op aarde gekruisigd worden.
Donderdag 2 augustus, 22.06 u.

Mijn liefste dochter, de beproeving van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is reeds begonnen.

De geseling, de vervolging gaat beginnen.

Net zoals Mijn Zoon gekruisigd werd, zo zal ook Zijn Kerk op aarde gekruisigd worden.

Het proces vindt nu plaats.

Mijn Zoon werd gezonden om de mensheid te redden van het vuur van de hel.

Zijn dood op het kruis, een vreselijk wrede gruweldaad, werd door Mij toegelaten als een middel  om Mijn kinderen een toekomst te bieden.

Het Lichaam van Mijn Zoon werd Zijn Kerk op aarde. Haar priesters en gewijde dienaren namen de plaats in van Zijn apostelen.

Nu Hij weer terugkomt om de mensheid te redden en Mijn dierbare kinderen op te eisen, zodat zij Mijn Paradijs kunnen binnengaan, zal de geschiedenis zich herhalen.

Mijn Zoon predikte de waarheid en Hij bracht vele mensen samen die Zijn onderrichtingen volgden en niet twijfelden aan Zijn woord.

Dan werd Hij verraden door hen die Hem in Zijn eigen gelederen nabij waren en aan Hem toegewijd.

Zijn Kerk, de katholieke Kerk, werd eveneens verraden vanuit haar eigen kringen.

De verzoeking van Satan bracht dit tot stand en een groot kwaad was verantwoordelijk voor het doden van Mijn Zoon.

Voor Zijn Kerk vandaag begon dat sterven enige tijd geleden. Net zoals bij Mijn Zoon, hebben vele volgelingen die trouw waren aan Mijn Heilig Woord, Hem ook nu verlaten.

Dan begon het proces waarop Mijn Zoon beschuldigd werd van dwaalleer. Zo ook heeft de Kerk van Mijn Zoon hetzelfde lot ondergaan.

Door de goddelozen onder hen, die zware overtredingen tegen de mensheid begingen, hebben vele trouwe volgelingen de Kerk verlaten.

Nadien lieten zij Mijn Zoon in de steek en legden Zijn Leer terzijde.

De publieke behandeling van Mijn Zoons Kerk op aarde heeft haar priesters tot zwijgen gebracht wanneer het erop aan komt de Leer van Mijn Zoon te verdedigen.

Omwille van de zonden binnen hun eigen gelederen zijn zij bang diegenen te beledigen die Mijn Zoon ontkennen.

De Kerk van Mijn Zoon staat nu voor de grootste beproeving sinds de kruisiging van Mijn geliefde Zoon.

Zijn Kerk wordt meedogenloos bespot, niet alleen door haar vijanden van buiten, maar door haar vijanden binnenin. 

De doornenkroon zal nu op het hoofd van Mijn Zoons Kerk geplaatst worden en weinigen van haar volgelingen zullen bij haar blijven.

Net zoals de apostelen van Mijn Zoon, met uitzondering van Johannes, Hem verlieten tijdens Zijn proces en executie, zo ook zullen zij die hoge plaatsen binnen het Vaticaan bekleden Mijn Heilige Plaatsvervanger verlaten.

Als hoofd van de katholieke Kerk zal hij gedwongen worden een verschrikkelijk pad van schande te bewandelen waaraan hijzelf geen schuld heeft.

Terwijl hij zal worden opgejaagd, bespot en als dwaas behandeld zal het niet tegen hem zijn dat zij hun woede uiten.

Het zal tegen de waarheid van de Kerk zijn, de christelijke Kerk, gevormd door het Offer van Mijn Zoon, dat zij hun haat de vrije loop zullen laten.

Het christendom zal gekastijd worden in elke hoek, in elke natie, op elke plaats van verering totdat het zwak is van uitputting.

Als het op de weg naar de Calvarieberg zal geleid worden, net zoals Mijn Zoon geleid werd, zal het gebonden en stevig met koorden vastgemaakt worden om het onmogelijk te maken de kwelling te ontlopen.

Dan, wanneer het de heuvel zal beklimmen, zal het met stenen bekogeld worden, bespuwd en uitgejouwd tot boven aan de top.

Dan zal het aan het kruis genageld worden.

Het zal op weinig medelijden kunnen rekenen door diegenen die de Kerk beschuldigen voor haar zonden tegen de onschuldige wanneer zij het Hoofd van de Kerk, Mijn Zoon, zullen veroordelen.

Zij zullen Hem de schuld geven voor de zonden van anderen, veroorzaakt door de bekoring van Satan.

Wanneer zij de Kerk van Mijn Zoon op het kruis zullen genageld hebben, zullen zij honderden bewakers zenden, net zoals de zeshonderd soldaten die op de Calvarieberg stonden, om er zeker van te zijn dat niet een stukje Vlees ontsnapt zonder bestraffing.

Geen enkele dienaar van Zijn Kerk, die trouw blijft, zal het toegestaan zijn te ontkomen. 

Wanneer de Kerk zal gekruisigd zijn, zullen zij ervoor zorgen dat zij verhongert door gebrek aan voedsel en water tot haar laatste ademtocht.

Al haar leerlingen, net zoals het was met de apostelen van Mijn Zoon, zullen nergens te bespeuren zijn.

Zij zullen zich verbergen uit angst voor represailles. 

In wat zal gezien worden als haar laatste adem, zal alles stil worden totdat het gejuich van hen die de Kerk gekruisigd hebben de hele wereld zullen verdoven met hun valse leer.

De stem van het nieuwe hoofd van de Kerk, de bedrieger, de Valse Profeet,  zal luid weerklinken.

Allen zullen opgelucht voor Mij, de Allerhoogste God in dankbaarheid neervallen, want dat lijkt een nieuw begin in te luiden.

Dan zal de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon niet langer de altaren binnen die Kerk opluisteren, want dat kan niet.

Op dat moment zal Mijn hand, in kastijding neervallen tot bestraffing.

De Strijd van Armageddon zal dan beginnen.

Dat is wanneer Ik, door Mijn Zoon, zal komen om zielen te redden.

Weiger deze profetie niet.

Verberg jullie niet achter valse zekerheden, want deze dag moet komen.

De kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon moet komen omwille van het Laatste Verbond.

Maar dan zal de Glorierijke Verrijzenis van de Kerk, het Nieuwe Jeruzalem, alle tranen wegwissen en al het lijden: het Nieuw Tijdperk zal aanbreken.

Vertrouw te allen tijde op Mijn Zoon.

Vrees nooit, want Ik ben jullie Vader en Ik zal komen om de aarde te vernieuwen en al Mijn kinderen te verzamelen in dit laatste wonder dat voorzegd werd in het Boek Daniël.

Het Boek der Waarheid wordt nu, zoals beloofd, aan jullie geopenbaard, kinderen.

Verwerp Mijn goddelijke tussenkomst niet, want Ik spreek de waarheid. 

God, de Allerhoogste