507 - Het is de zonde van abortus die de ondergang zal zijn van vele naties en daarvoor zullen zij streng gestraft worden.
Zondag 29 juli 2012, 20.10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen in de war gebracht omtrent het bestaan van zonde.

Vele zielen, wanneer zij denken aan zonde, denken onmiddellijk aan de allerergste zonden zoals moord.

De zonde heeft vele vormen. Helaas, doordat zonden afgedaan worden als onvolkomenheden of karaktertrekken, worden ze nu eenvoudigweg als een natuurlijke zwakheid beschouwd.

Velen geloven niet langer in het bestaan van zonde.

Abortus is, na moord op de naaste, de grootste vorm van genocide in de wereld. Toch wordt hij niet enkel toegestaan, maar jullie landen hebben wetten uitgevaardigd die abortus als een noodzakelijkheid beschouwen.

Het is de zonde van abortus die de ondergang zal zijn van vele naties en daarvoor zullen zij  zwaar gestraft worden.

Abortus is een verachtelijke daad die generaties uitroeit van Gods kinderen die zichzelf niet kunnen verdedigen.

Niemand doodt een kind van God zonder een ernstige straf op te lopen.

Veel van de naties die abortus gelegaliseerd hebben, zullen tijdens de kastijding getuige zijn van de toorn van Mijn Vader. 

Zij zullen vernietigd worden en er zal hun geen medelijden betoond worden zoals zij evenmin berouw betoond hebben voor deze doodzonde waarbij zij het doden van Gods kinderen in de moederschoot vergoelijkten.

Ik roep nu tot diegenen die listig proberen om abortus af te doen als iets dat nodig is om de rechten van een moeder te beschermen.

Om de gruwel van abortus, die de Wet van God uitdaagt, te camoufleren worden leugens gebruikt.

Voor deze zonde is elke wettenmaker, dokter of elke mens die op een of andere manier aan deze afschuwelijke daad meewerkt, schuldig in Gods ogen en zij zullen daarvoor de komende straf ondergaan.

Tot hen die executie vergoelijken zeg Ik dit:

Jullie die een man veroordelen om te worden gedood, zijn schuldig aan dezelfde misdaad als  waaraan hij schuldig zou zijn.

Jullie zijn in de eerste plaats schuldig aan moord en dat is een doodzonde. Jullie hebben niet het recht gekregen om een leven te nemen.

Noch om te oordelen. Ik alleen, Jezus Christus, heb het recht om een oordeel te vellen.

Iedereen die door middel van executie bijdraagt tot de dood van een moordenaar zal voor eeuwig lijden in het vuur van de hel, tenzij zij berouw hebben.

Zo velen onder jullie geloven in de wet: oog om oog. Hoe zeer zijn jullie misleid. Aanvaarden jullie de geboden van Mijn Vader niet? Gij zult niet doden.

Gij zult niet doden geldt ook voor die agressieve legers die landen binnentrekken die hun niet toebehoren met als doel ze te controleren.

Dat geldt voor legers die onschuldige zielen neerschieten en doden. Dat alles is moord. Het gaat in tegen de wet van Mijn Vader.

Andere zonden zoals hebzucht, begeerte, kwaadspreken over anderen, mensen bedriegen omtrent wat hun rechtmatig toebehoort, wraak en laster, dat alles leidt tot alle andere zonden.

In jullie hedendaagse wereld zijn zij aanvaardbaar geworden omdat jullie grootste liefde de eigenliefde is.

De leugen die jullie hebben moeten slikken van jullie valse leraars, de zelfvoldoening, is jullie pad naar de zonde.

Jullie wordt gezegd je tijd te besteden om jullie honger naar weelde te bevredigen.

Jullie wordt gezegd, dat jullie voor jezelf moeten zorgen - dat jullie de belangrijkste persoon zijn in je leven. Jullie moeten uitzoeken naar alles wat jullie zintuigen bevredigt. Al het andere komt op de tweede plaats.

Dat leidt tot hebzucht, zelfzucht, begeerte en daardoor kunnen jullie aangezet worden om doodzonde te begaan.

De zonde zal door jullie naties aanvaard worden zoals nooit voorheen.

Wetten zullen in het leven geroepen worden die doodzonden zullen legaliseren en wee diegenen onder jullie die bezwaren uiten. 

Zij die zulke boosaardigheden zullen verdedigen zullen jullie vertellen dat die wetten er zijn om de kwetsbaren te beschermen, terwijl alles wat zij doen in feite neerkomt op het  legaliseren van moord, abortus, huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht en de verering van valse goden.

Zij zullen de vervolging van de armen verschonen en hen de straat opgooien om er bedelaars van te maken.

Zij zullen wetten uitvaardigen om jullie af te blokken in de uitoefening van jullie geloof.

Indien jullie daar toch mee doorgaan dan zullen jullie de wet overtreden - een zonde in hun ogen.

Zoals Ik jullie reeds eerder zei is jullie wereld zo vol van onwaarheden dat goed wordt voorgesteld als kwaad en kwaad als goed.

Jullie wereld is terug naar af, als resultaat daarvan gedijt de zonde.

Ik roep jullie dringend op tot ommekeer en de Tien Geboden te bestuderen. Gehoorzaam deze en leef zoals van jullie verwacht wordt in de ogen van Mijn Vader.

Verbreek de geboden en jullie zondigen. Redetwist over het feit dat sommige zonden wel goed zijn en jullie beledigen Mijn Vader.

In de wereld van vandaag is de gehoorzaamheid aan de wetten van God zwak en kwetsbaar.

Velen onder Gods kinderen zijn door Mijn gewijde dienaren niet resoluut onderricht omtrent de gevolgen van de zonde.

Het verdragen van de zonde is de grootste van alle zonden.

Verdraagzaamheid is een sluwe leugen die in de geesten van de mensen geplant is door de koning van de leugens, Satan.

Verdraagzaamheid is een andere manier om de zonde te rechtvaardigen en zo te voldoen aan de zwakheid van de mens die bezwijkt onder de bekoring van Satan.

Word wakker en zie de zonde voor wat ze is.

Redetwist onder elkaar en verdedig de zonde zoveel als jullie willen maar ze zal nooit aanvaardbaar zijn in de ogen van Mijn Vader.

Om het Paradijs binnen te gaan moeten jullie vrij van zonden zijn.

Om vrij van zonden te worden moeten jullie berouw hebben.

Om berouw te hebben moeten jullie eerst en vooral de Tien Geboden aanvaarden.

Dan moeten jullie oprechte wroeging tonen.

Oprechte wroeging kan enkel gevoeld worden door hen die zichzelf voor Mij vernederen.

Alleen dan kan zonde vergeven worden.

Alleen dan zijn zielen geschikt om binnen te gaan in het Koninkrijk van Mijn Vader.

Jullie Verlosser

Jezus Christus