505 - Het pact met Satan is bijna ten einde en twee gebeurtenissen moeten weldra plaatsvinden.
Donderdag 26 juli 2012, 23.55 u.

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Mijn Tweede Komst is de inwilliging van een Nieuw Verbond.

Het zal de schepping zijn van het volmaakte Paradijs dat liefdevol voor Adam en Eva tot bloei werd gebracht door Mijn Beminde Vader. In die tijd waren alle dingen op aarde in volmaakte harmonie en in overeenstemming met de Wil van God.

De tijd sinds Mijn Kruisiging op aarde is voor de mensheid pijnlijk geweest omwille van de heerschappij van Satan die de aarde gedurende die periode beheerst heeft.

Het pact met Satan is bijna ten einde en twee gebeurtenissen moeten weldra plaatsvinden.

De verlossing van het menselijk ras zal zich voordoen tijdens de Waarschuwing. Vanaf dan zullen de mensen de waarheid omhelzen, ook zij die onwetend zijn over het bestaan van God. 

Anderen die vertraagd op dit grote wonder zullen antwoorden, wanneer hun het bewijs geleverd wordt, zullen zich met de tijd bekeren. Ook zij zullen vergeving zoeken voor hun zondig leven.

Dan volgt de laatste etappe, de heiligmaking - de uiteindelijk zuivering zodat de hele mensheid geschikt is om binnen te gaan in het volmaakte Paradijs.

Dat is het Paradijs dat oorspronkelijk bewoond werd door Adam en Eva. Dan pas zal de Goddelijke Wil van Mijn Vader eindelijk volbracht zijn wanneer alle mensen de Wil van Mijn Vader zullen liefhebben en eerbiedigen.

Maar alvorens dat alles gebeurt zal er veel oppositie zijn tegen de uiteindelijke realisering van de Wil van Mijn Vader.

Gods kinderen zullen in alle richtingen getrokken worden. Hoewel de Heilige Geest tijdens de Waarschuwing over de hele wereld zal uitgestort worden, zal Satan zijn uiterste best doen om deze wereldwijde belijdenis der zonden te stoppen.

Hij en zijn kwaadaardige aanhangers bereiden zich ook voor op de Waarschuwing. Hun doel is het om iedereen ervan te overtuigen dat zij niet plaatsvond.

Zeer veel mensen zullen het moeilijk vinden om Gods liefde en het bestaan van het Nieuw Paradijs openlijk te aanvaarden zolang Satan op de aarde rondwandelt.

Vrijheid zal slechts tot stand komen wanneer hij verbannen is.

Helaas zullen zij die er niet in slagen de waarheid te zien en halsstarrig weigeren God te erkennen, het Paradijs nooit zien.

Alstublieft, bid dit kruistochtgebed om de Goddelijke Wil van Mijn Vader te aanvaarden.

Kruistochtgebed (69) - Gebed tot God de Vader om Zijn Goddelijke Wil te aanvaarden.

God de Almachtige Vader,

ik aanvaard Uw Goddelijke Wil.

Help Uw kinderen hem te aanvaarden.

Verhinder Satan om Uw kinderen het erfenisrecht van hun Vader te ontzeggen.

Laat ons nooit de strijd opgeven voor onze erfdeel in het Paradijs.

Hoor onze smeekbeden om Satan en zijn gevallen engelen te verbannen.

Ik verzoek U, Lieve Vader, de aarde met Uw Barmhartigheid te zuiveren en ons te bedekken met Uw Heilige Geest.

Leid ons om Uw hoogheilig Leger te vormen, beladen met de macht om het Beest voor altijd te verbannen. Amen.

Ga in vrede.

Jullie Jezus