491 - Het is niet voldoende om in de Vader te geloven want zij die Zijn Zoon verwerpen,  verwerpen de verlossing.
Zaterdag 14 juli 20121, 15.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, zo vele religies in de wereld volgen het verkeerde pad en maken het daarbij voor Gods kinderen moeilijk om het eeuwig leven te verwerven.

Het Eeuwig Leven is alleen mogelijk gemaakt door Mijn dood op het kruis.

Mijn Vader die Mij, Zijn Enige Zoon, gezonden heeft als het Offerlam, maakte het voor de hele mensheid mogelijk om redding te bekomen en eeuwig leven.

Eeuwig leven werd aan Adam en Eva gegeven als een geschenk. Maar omwille van zondesmet en ongehoorzaamheid, werd het weggenomen.

In plaats daarvan werd de mens sterfelijk, zijn lichaam onzuiver, zijn leven in de lichamelijke  staat onvolmaakt en de aarde werd een povere imitatie van de rijke en prachtige aarde die voor Adam en Eva geschapen was in de Hof van Eden.

Dan verleende God, Mijn Eeuwige Vader, redding aan allen die Mij, Zijn eniggeboren Zoon, aanvaardden als de weg naar Zijn Nieuw Paradijs.

Alleen door Mij kunnen jullie door Mijn Vader aanvaard worden.

Het is niet voldoende om in de Vader te geloven want zij die Zijn Zoon verwerpen, verwerpen de verlossing.

Vergeet niet dat er zoveel kinderen van God door onwetendheid, Mij, de Verlosser van de mensheid, niet erkennen. Maar omwille van Mijn grote barmhartigheid, zal de waarheid hun door goddelijke tussenkomst geopenbaard worden.

In de ogen van Mijn Vader zijn zij allen gelijk en Hij wil al die zielen verenigen in Zijn Hart. Hij bemint hen allen.

Wanneer zij het bewijs zien zullen zij erkennen dat God, de Allerhoogste, hun de gave van het eeuwig leven schonk door Mijn offer op het kruis. Zo zullen allen de ene God aanbidden.

Want er is slechts één God die ieder van jullie schiep.

Ga nu, Mijn dochter, en help ervoor te zorgen dat Mijn boodschappen aan alle gezindten, alle landen en elk van Gods kinderen gegeven worden.

Ik bedoel ook de heidenen en de mensen met een hart van steen.

Het doet er niet toe dat zij je bespuwen, of weigeren te luisteren, jij moet hun de boodschappen geven.

Elke mens of volgeling van Mij, Jezus Christus, die niet aanvaarden kan dat Ik het heilig woord van God wil openbaren aan alle religies is geen ware christen.

Zo velen hebben deze boodschappen van Mij aan de wereld verworpen omdat Ik heel de mensheid omhels en elke andere religie met in begrip van atheïsten.

Jullie hebben niet het recht ervan uit te gaan dat alleen jullie, de ware christenen, door God, Mijn Eeuwige Vader, geliefd zijn.

Jullie zijn gezegend en geliefd, maar zonder de bekering van de hele mensheid zal Mijn Vader niet de overwinning voltooien die Hij wenst door al Zijn kinderen te verenigen.

Jullie, Mijn volgelingen, hebben een grote verantwoordelijkheid omwille van de gave van de waarheid die jullie gegeven is.

Het is jullie plicht om Mijn heilig woord te verspreiden om zo die arme zielen - die onwetend zijn omtrent Mijn bestaan - in het Koninkrijk van God te brengen.

Jullie Jezus