487 - Zij zullen Mij verloochenen door te zeggen dat Mijn Heilig Woord het Woord van God tegenspreekt.
Woensdag 11 juli 2012, 19.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, jij ondergaat dezer tijd Mijn pijn daar Ik ween omwille van het aantal van Gods kinderen die sterven in staat van doodzonde.

Het is zo pijnlijk dat Ik nogmaals de vreselijke wonden doorsta die Mij tijdens Mijn kruisiging werden toegebracht.

Mijn dochter, het is belangrijk dat jij begrijpt wat er met je gebeurt want je moet voorbereid zijn hoe om te gaan met deze zending wanneer zij je zulk een lijden veroorzaakt.

De beschimpingen die jij in Mijn naam doormaakt, waren te verwachten.

Wanneer eender welke uitverkoren ziel ook Mijn heilig woord aan de wereld meedeelde in vroegere tijden, dan leden zij onder gekwetstheid net zoals jij nu. Zij werden bespot, beschimpt en belachelijk gemaakt, erger nog, zij werden ervan beschuldigd te bedriegen alsof zij leugens vertelden.

Ook Ik werd een leugenaar genoemd. Ook Ik werd uitgelachen. Ze zeiden dat Ik een bedrieger was, een misleider en tegen het woord van God.

Elk voorwendsel werd gebruikt om aan te tonen dat Ik een bedrieger was.

Zij gebruikten zelfs het heilig woord van God, Mijn Eeuwige Vader, om te proberen te bewijzen dat waarover Ik sprak de Heilige Schrift loochende.

Gelijk wie kan zeggen dat hij het woord van God vertegenwoordigt.  Weinigen die zeggen het woord van God te ontvangen worden ernstig genomen. Meestal worden zij genegeerd.

Maar zij die zeggen te spreken in Mijn naam, maar die dat niet doen en vrijwillig leugens verspreiden, worden meestal toegejuicht en aanvaard door de misleidende invloed van Satan.

In het geval van de echte profeet, is de macht van Mijn stem dusdanig dat zij een zeer sterke reactie zal uitlokken. In die gevallen zullen mensen ofwel Mijn woord omhelzen met liefde voor de waarheid of zij zullen Mij volstrekt loochenen.

Zij die Mij aanvaarden zullen voelen dat Mijn liefde hun zielen aanraakt op een wijze die hun harten zo zal ontvlammen dat er geen terugkeer mogelijk is.  Zij die Mij verwerpen zullen Mij niet negeren. In plaats daarvan zullen zij Mij belachelijk maken en Mijn heilig woord belasteren met een kwaadaardigheid die in tegenspraak is met de christelijke deugden die zij beweren te bezitten.

Zij zullen Mij ontkennen door te zeggen dat Mijn heilig woord het woord van God tegenspreekt net zoals zij dat deden toen Ik op aarde rondging.

Zij begrijpen niet waarom Mijn woord zo’n sterke reactie oproept.

Zij zijn door Satan bekoord en beseffen dat zelf niet. Zij zijn niet waakzaam gebleven en hebben hem toegestaan hun liefde voor Mij te benevelen.

Niemand zal Mijn woord negeren. Niemand. Want hoe dan ook zal het een reactie oproepen ofwel een van liefde ofwel een van haat.

Jullie Jezus