486 -Elke levende mens op aarde zal zijn ziel zien en weten - in de meeste gevallen voor de eerste keer - dat hij er een heeft.
Maandag 9 juli 2012, 23.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang nu al Mijn volgelingen voor te bereiden op de Waarschuwing en dat op een manier die niet enkel henzelf zal helpen, maar ook hun geliefden.

Het is niet voldoende berouw te hebben omwille van de schrik. Een penitentie is vereist.

Tot jullie allemaal, Mijn volgelingen: luister nu naar Mijn instructies om jullie zielen voor te bereiden op De Waarschuwing.

Jullie moeten beginnen met na te denken over al het verkeerde waaraan jullie schuldig zijn tegenover jezelf en jullie medemensen.

Voor  de Katholieken onder jullie is het nodig om het Sacrament van Verzoening (de Biecht) om de twee weken te ontvangen indien jullie in staat van Genade willen blijven.

Zo zal jullie pijn tijdens De Waarschuwing mild zijn en zullen jullie de kracht hebben om jullie broeders en zusters te helpen die zullen lijden onder verschrikkelijke pijn en schuldgevoelens bij hun pogingen tot een vergelijk te komen met de verlichting van hun geweten.

Jullie die Christenen zijn of behoren tot andere geloofsovertuigingen en geloven in deze boodschappen, jullie moeten het gebed bidden dat jullie gegeven werd door het

Kruistochtgebed (24) - Volle aflaat voor Absolutie.

Jullie moeten dat gebed zeven achtereenvolgende dagen bidden en Ik, jullie Jezus, zal jullie vergeving schenken.

O Mijn Jezus, U bent het licht van de aarde,

U bent de vlam die alle zielen raakt,

Uw barmhartigheid en liefde kent geen grenzen.

Wij zijn het offer dat U bracht door Uw dood op het kruis niet waardig,

maar wij weten dat Uw liefde voor ons groter is dan de liefde die wij voor U hebben. Verleen ons, O Heer, de gave van nederigheid

zodat wij Uw Nieuw Koninkrijk waardig zijn.

Vul ons met de Heilige Geest zodat wij kunnen opmarcheren en Uw leger leiden

om de waarheid van Uw Heilig Woord te verkondigen

en onze broeders en zusters klaar te maken

voor de Glorie van Uw Tweede Komst op aarde.

Wij eren U. Wij loven U.

Wij offeren U onszelf, onze smarten, ons lijden als een gave voor U om zielen te redden. Wij beminnen U, Jezus.

Wees Barmhartig voor al Uw kinderen waar zij zich ook bevinden. AMEN

Ik schenk jullie nu een speciaal gebed dat jullie ook moeten bidden voor die arme zielen die wellicht zullen sterven van de shock tijdens De Waarschuwing en die misschien in doodzonde verkeren.

Kruistochtgebed 65) -Voor hen die in doodzonde verkeren

O Lieve Jezus, Redder van de mensheid,

Door Uw Goddelijke Barmhartigheid smeek ik U om erbarmen voor al die arme zielen in zonde die tijdens De Waarschuwing misschien van deze aarde worden weggenomen.

Vergeef ze hun zonden en ter nagedachtenis aan Uw Lijden smeek ik U mij deze buitengewone gunst te verlenen als verzoening voor hun zonden.

Ik offer U mijzelf met geest, lichaam en ziel als een boetedoening om hun zielen te redden, en hun het eeuwig leven te schenken. Amen.

Mijn volgelingen, De Waarschuwing zal een grote gebeurtenis van Verlossing zijn waarbij Ik de wereld Mijn Goddelijke Barmhartigheid zal tonen.

Elke levende mens op aarde zal zijn ziel zien en weten, in vele gevallen voor de eerste keer, dat hij er één heeft.

Er is nog maar weinig tijd nu en jullie moeten beginnen voor te bereiden.

Vergeet Mijn richtlijnen niet om voedsel voor ten minste tien dagen in huis te hebben, gewijde kaarsen en heilige voorwerpen.

Vertrouw Mij en verheug jullie want vele zielen zullen gered worden.

Ik zal geen datum kenbaar maken, maar jullie weten wat er moet gedaan worden.

Wanneer jullie zonden geopenbaard zijn moeten jullie Mij vragen om vergeving en in nederige dankzegging neerknielen voor deze Goddelijke Gave die jullie paspoort  is naar het eeuwig leven in het Nieuwe Paradijs op aarde.

Onthoud dat er niet één zonde is, ongeacht hoe ernstig, die niet kan vergeven worden wanneer er oprecht berouw getoond wordt.

Jullie geliefde Verlosser

Jezus Christus