475. God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde
Woensdag 27 juni 2012, 20.00 u.

Mijn liefste dochter, Ik onthul vandaag aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde.

Wanneer zij zullen samensmelten in één glorievol Paradijs zullen er twaalf naties zijn. Deze naties zullen bestaan uit sommige naties in de wereld die hun trouw betoond hebben aan Mij, God de Vader, Mijn Zoon Jezus Christus en de Moeder van God, Koningin van de Hemel. Deze verspreide naties zullen samengebracht worden om zich te voegen bij die andere naties tot één geheel, verenigd als een Heilige Familie.

Mijn Wil zal geëerd worden. Jullie zullen allen de gave van de vrije wil bezitten, maar deze zal verstrengeld zijn met de Mijne. Dan alleen zal de waarheid van het Paradijs werkelijk geopenbaard worden.

Mijn twaalf naties zijn voorgesteld in de twaalf sterren bij de Vrouw in het Boek van de Openbaring. De Vrouw is de Moeder Gods en zij draagt de twaalf sterren om twee zaken duidelijk te maken.

De twaalf apostelen hielpen Mijn Zoon om Zijn Kerk op aarde te vestigen.

De twaalf bijzondere uitgekozen naties zullen de ene ware apostolische Kerk vormen op de Nieuwe Aarde wanneer Hemel en Aarde samensmelten tot één geheel in Mijn Nieuw Glorievol Paradijs.

Dat is het moment waarop Ik geduldig gewacht heb.

Mijn Goddelijke Wil, die voor Adam en Eva het Paradijs geschapen had en die terzijde geschoven werd ten gevolge van de bekoring door de duivel, zal nu uitgevoerd worden en deze keer zal het Paradijs volmaakt zijn.

Mijn Zoon, Koning van de Mensheid, Koning van het Universum, zal over Mijn Nieuw Paradijs op aarde regeren

Hij zal in elke natie leiders aanstellen die allen verenigd zullen zijn door Mijn Goddelijke Wil.  De mensen van deze naties zullen Mijn Zoon vereren zoals Hij moet vereerd worden, op de enige manier, in vrede en liefde voor elkaar.

Zijn gezegende Moeder, de Moeder van Redding, werd gekroond tot Koningin van de Hemel en zal ook als Koningin van het Nieuw Paradijs regeren.

Haar kroning in de hemel was een bijzondere goddelijke manifestatie van haar rol in de toekomst tot redding van de wereld.

Zij werd gekroond met grote eer en luister voor de rol die zij speelde, niet alleen als de Moeder van God en bruid van de Heilige Geest, maar als de Moeder van Redding aan wie de macht gegeven is om Satan te vernietigen.

Het was Mijn geliefde Zoon die liefdevol de kroon met de twaalf sterren op het hoofd van de Moeder Gods plaatste tijdens haar kroning.

Het zal Mijn Zoon zijn die de kroon op haar hoofd zal plaatsen in het Nieuw Paradijs als Koningin van al Gods kinderen.

Mijn Goddelijk Plan om de mensheid te redden is reeds begonnen.

Het is Mijn verlangen dat deze missie Mij zal helpen om verloren zielen in alle hoeken van de wereld te verzamelen en hen te redden van de vijand alvorens het te laat is.

Mijn goddelijke tussenkomst zal Mijn liefde bewijzen voor al Mijn kinderen.

Niets is onmogelijk. Niets is hopeloos in Mijn strijd tegen Satans leger.

Ik zal jullie een nieuwe wereld brengen die jullie zal verbazen door al zijn luisterrijke glorie. Hij is gereed.

Zijn schoonheid en pracht gaat jullie menselijk voorstellingsvermogen te boven.

Wanneer jullie er getuige van zijn, zullen jullie het eeuwig leven hebben.

Bid opdat die arme kinderen van Mij die niet geloven in Mij, de Allerhoogste God, die Mijn wetten niet naleven en die vreselijke gruweldaden tegenover elkaar begaan, berouw tonen.

Ik wil niet één van Mijn kinderen verliezen.

Help Mij om hun deze wonderlijke glorievolle erfenis te schenken. Jammerlijk genoeg moet het uit hun eigen vrije wil zijn.

Ik bemin jullie, kinderen, met een passie die de mensheid onbekend is.

Kom tot Mij door Mijn Zoon als één man.

De tijd voor het Nieuw Paradijs op aarde is zeer nabij, maar jullie is tijd toegemeten om de mensheid te helpen bekeren door deze missie van de 7de Engel op aarde die handelt in samenwerking met Mijn Zoon om Mijn familie tot Mij te brengen.

Jullie liefhebbende Vader

Schepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar is

God de Allerhoogste