472 - Wanneer jullie haat verspreiden over profeten die van de Hemel gezonden worden, dan zijn jullie schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft.
Zondag 24 juni 2012, 17.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer breekt het Mijn hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen volgelingen van God te zijn, maar die met Zijn Geboden  pronken. Zij zijn huichelaars.

Zij zijn het die beweren dat zij Mijn Vaders Geboden navolgen, maar vinden dat zij anderen die zondigen kunnen veroordelen. 

Door eerst al de Heilige Schrift als middel te gebruiken om een leugen te verkondigen en  zogenaamde verdraagzaamheid te promoten, beledigen zij Mij ten zeerste.

Dat zijn de mensen die zeggen dat het verkeerd is om in de Goddelijke Voorzienigheid te geloven.

Dat zijn de mensen die de zieners in vraag stellen die in de loop der eeuwen door de Hemel gezonden werden, en die dan trachten om hen te weerleggen aan de hand van Mijn Heilig Woord, neergeschreven in de Heilige Schrift. 

Elke mens die Mijn Woord afwijst is Mij ontrouw.

Elke mens die zichzelf afzondert van zijn broeders en zusters als geestelijk en intellectueel superieur, moet zeer voorzichtig zijn.

Elke mens die de Heilige Schrift gebruikt om een verdraaide versie van de Waarheid voor te houden, zal gestraft worden.

Elke mens die opstaat en de Waarheid verkondigt, maar Mijn Woord afwijst dat in deze eindtijden aan de wereld gegeven wordt, zal door Mij aan de kant gezet worden.

Jullie zijn schuldig aan spirituele jaloersheid en daarvoor zullen jullie gestraft worden. Wanneer jullie haat verspreiden omtrent de profeten die vanuit de Hemel gezonden worden, dan zijn jullie schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft.

Want daardoor verkondigen jullie niet enkel een leugen, maar jullie belemmeren het Woord van God.

Ik vraag om nu met jullie campagne van  laster en kwelling te stoppen. Jullie zullen nooit voorkomen dat Mijn Woord gehoord wordt.

Waarom blijven jullie proberen deze Zending te hinderen? Weten jullie nu nog niet dat het vuur van De Heilige Geest niet zou kunnen verspreid geweest zijn zoals dat het geval is indien Mijn Boodschappen niet van de Hemel kwamen?

Jullie worden gebruikt door de duivel die door niets zal weerhouden worden om te beletten dat Mijn Heilige Boodschappen aan de wereld gegeven worden.

Boodschap voor de Clerus:

Jullie die een plechtige gelofte hebben afgelegd, als een gewijde dienaar van Mijn Kerk op Aarde, luister nu naar Mij.

Wanneer jullie openlijk Mijn Boodschappen afwijzen en Mij, jullie Jezus, in de weg staan in deze zending om zielen te redden, begaan jullie de grootste van alle zonden.

Jullie zullen hiervoor lijden en jullie Vagevuur zal op aarde ervaren worden. Elke man, vrouw en kind zullen getuigen zijn van jullie belediging tegen de Hemel. 

Jullie foute beoordeling van Mijn profeten zal jullie geestelijk leeg maken en jullie ziel zal een kwelling ondergaan als geen andere.

Indien jij een gewijde dienaar van Mij bent en onzeker van Mijn Stem terwijl Ik nu tot je spreek, dan moet je stil blijven. Je moet bidden voor onderscheiding alvorens je overweegt Mijn Heilig Woord te verwerpen.

Duizenden van Mijn gewijde dienaren zullen er niet in slagen Mijn Woord te (h)erkennen, dat door deze profeet voor de eindtijden gezonden wordt. Hoezeer breekt dat Mijn Hart.

Velen zullen onder het bewind van de antichrist terechtkomen en Mijn Kerk op Aarde verlaten.

Vele van Mijn gewijde dienaren zullen aan de zijde staan van de vervolgers van Mijn Kerk. De verleiding is reeds begonnen.

Jullie worden door de misleider voorbereid om Mij te verwerpen en jullie hoogmoed verhindert jullie dit te zien.

Vele van Mijn gewijde dienaren zullen niet moedig genoeg zijn om Mijn Kerk op aarde te handhaven.

Velen zullen zich aan de zijde scharen van de Valse Profeet en Mijn kudde verwerpen wier  geloof  hen in staat zal stellen de Waarheid te zoeken.

Weten jullie niet dat Ik de Kerk ben?

Weten jullie niet dat de Kerk haar eigen kruisiging zal lijden net zoals Ik deed?

Zij zal gekweld worden. Het zal erop lijken dat zij gekruisigd werd en velen zullen denken dat zij dood is.

Maar zoals Mijn Verrijzenis zal ook zij verrijzen en weerom leven want zie, zij kan niet verwoest worden.

Ik waarschuw al Mijn gewijde dienaren die de tijden niet herkennen waarin jullie leven om alert te zijn nu Mijn Kerk op aarde de grootste vervolging ondergaat sinds haar begin.

Jullie moeten je voorbereiden en je ogen openen.

Wanneer dachten jullie dat Ik zou komen en jullie waarschuwen? Dachten jullie dat het nog wel een tijd zou duren, ergens in de toekomst? Dat het nooit zou gebeuren tijdens jullie leven?

De tijd voor Mijn Tweede Komst is zeer nabij.

Weldra zal Ik de goeden scheiden van de slechten nadat elke poging zal ondernomen  zijn om het grootste deel van de mensheid te bekeren.

Het is jullie plicht en verantwoordelijkheid om jullie geest, hart en ziel open te houden.

Ik heb jullie nodig om Mijn smeekbeden te beantwoorden en Mij te helpen zoveel mogelijk zielen te helpen redden.

Volg Mij. Dat is jullie roeping.

Daarom hebben jullie een plechtige gelofte afgelegd aan Mij, jullie Jezus.

Jullie hebben je geloften niet afgelegd op jullie eigen voorwaarden.

Jullie moeten Mij toestaan jullie te leiden en Mijn Kerk op aarde helpen verdedigen.

Er is Mijn Kerk veel schade toegebracht. Mijn Kerk bestaat uit al diegenen die Mij liefhebben met inbegrip van al mijn gewijde dienaren.

Jullie moeten sterk, moedig en trouw zijn. Jullie mogen geen angst hebben en het beest jullie zielen niet laten verslinden.

Luister naar Mijn Woord alvorens Mijn profeten te veroordelen.

Wijs nooit een van Mijn boodschappen af zonder eerst voor onderscheiding te hebben gebeden. En zelfs dan moeten jullie voorzichtig zijn dat jullie Gods kinderen het geschenk van de genaden niet weigert die Ik nu uitstort over deze arme zielen die dorsten naar de Waarheid van Mijn Leer.

Zij die openlijk Mijn Woord verwerpen, gegeven aan deze profeet, weet dat jullie Mij om vergiffenis zullen smeken wanneer de Waarheid geopenbaard wordt.

Dan zal het te laat zijn voor diegenen die er verantwoordelijk voor zijn dat zielen zich van Mijn Woord hebben afgekeerd.

Die voor Mij verloren zielen zullen geen eeuwig leven hebben omwille van jullie gemene tong.

Verwerp Mijn Woord nu, of beticht Mijn boodschap van fouten en jullie zullen opzij geschoven worden. Dan zijn jullie niet geschikt om Mijn kudde te leiden.

Jullie Verlosser

Jezus Christus