471 - De Maagd Maria: De wereld is op zijn kop gezet door afgodendienst
Zaterdag 23 juni 2012, 10:50 u.

Mijn kinderen, Ik roep jullie allen op jullie in gebed te verenigen tot bekering van de zondaars en jullie dagelijkse gebeden verder te zetten.

Vasten zal zoveel zielen redden en het is een groot geschenk voor Mijn geliefde Zoon.

Zeer veel mensen in de wereld hebben zich van Mijn Zoon afgekeerd.

Hoe weent Hij in deze tijd. Hij heeft hen zo lief en het is hartverscheurend de ontrouw te zien, vooral van diegenen die erkennen dat Hij de ware Zoon van de Allerhoogste God is.

De wereld is op zijn kop gezet door heidendom. Het is een plaats van verwarring geworden, van haat, beroering en onrust.

Dit is een helse toestand, alhoewel niets zo verschrikkelijk of pijnlijk is. Maar de macht van de duivel heeft deze hatelijke en gespannen toestand gecreëerd en hij omringt al Gods kinderen.

Weinigen blijven er over die niet aangetast zijn door het venijn dat in elke natie door de duisternis verspreid wordt.

Zo velen zijn verblind door die duisternis en voelen geen hoop en er zijn velen die zich niet tot God keren en een pad blijven volgen dat hen zeer ongelukkig maakt.

Zij die God beminnen, maar weinig aandacht voor Hem hebben door het gebed, zijn net zo hulpeloos.

Alleen gebed, toewijding en offer kan jullie dicht bij God brengen. Niets anders zal jullie vrede geven. 

Bid, bid, bid voor de zielen die valse goden vereren. Zij hebben in deze tijd grote nood aan gebed.

Bid voor hen die door de duivel bekoord worden en tegenspoed veroorzaken bij diegenen die onder hun controle staan.

Zij hebben nog maar weinig tijd voor de biecht (belijdenis der zonden), de Waarschuwing. Wanneer die dag komt moeten zij nederig worden als de waarheid hun geopenbaard wordt.

Het grote plan van Mijn Zoon om een groot deel van de mensheid te redden staat op het punt aan de wereld geopenbaard te worden. Velen zullen niet gered worden. Daarom hebben Zijn liefhebbende leerlingen nu zo’n grote verantwoordelijkheid om te bidden voor bekering om zoveel mogelijk zielen te redden.

Ga in vrede, mijn kinderen, bemoedigd door de wetenschap dat Mijn Zoon immer barmhartig is. Hij wil allen redden en de biecht (belijdenis der zonden) is de gave die Hij de wereld aanreikt  om dat te doen.

De Waarschuwing is de grootste gave aan de mensheid sinds Zijn dood op het kruis. Wees blij want vele zielen die anders voor eeuwig in de hel zouden gekweld worden, kunnen nu gered worden en de gave van het eeuwig leven ontvangen.

Ik dank u om deze oproep uit de hemel te beantwoorden.

Jullie geliefde Moeder van God

Moeder van Redding