458 - God de Vader: Ik zal de strijd van Armageddon strijden met de Hemelse Hiërarchie
Zaterdag 9 juni 2012, 15.45 u.

Mijn lieve dochter, vertrouw erop dat Ik, jullie Hemelse Vader, alles zal doen wat in Mijn macht ligt om al Mijn kinderen op aarde te redden.

Hoewel Ik de gave van de vrije wil moet respecteren, die Ik als de grootste gave geschonken heb om er zeker van te zijn dat de mensheid Mij uit eigen beweging zou beminnen, en niet uit dwang, zal Ik toch wonderen doen en mirakels tot stand brengen om Mijn kinderen bij Mij thuis te brengen. 

Hoewel Ik als God van gerechtigheid nooit het kwade zou kunnen verschonen of aanvaarden, toch zal Ik al diegenen vergeven die terugkeren tot Mijn Zoon en verlossing zoeken wanneer zij zich bewust worden van de inhoud van het Boek der Waarheid.

Ik zal de strijd van Armageddon strijden met de Hemelse Hiërarchie en Ik zal, zo beloof Ik, de vijand en de duivels verslaan die door Lucifer zijn voortgebracht. De tijd dat Satan voor 1.000 jaren zal verbannen worden komt naderbij en wee de mens die hem of zijn boosaardigheid niet verzaakt.

Aan allen zal de waarheid van Mijn goddelijke Liefde en Mijn verlangen Mijn heerlijk Koninkrijk, Mijn Paradijs, met allen te delen, getoond worden.

Iedere poging wordt – met hulp van Mijn profeten – gedaan om ze in de armen van Mijn Zoon te trekken.

Mijn kinderen, verlaat Mij, jullie liefhebbende Vader, niet. 

Kom en hoor Mijn roep.

Verwerp jullie erfenis niet.

Jullie staan nu tegenover de grootste crisis sedert de schepping der mensheid want de tijd is nu voor jullie gekomen om de definitieve beslissing te nemen.

Wees ervan bewust dat elke leugen en elke verleiding zullen opgezet worden om troost te zoeken in de armen van Satan en zijn duivels, met de bedoeling jullie zielen te stelen.

Alleen zij die tijd uittrekken om hun geloof te beschermen, door gebed en de sacramenten, zullen sterk genoeg zijn om aan hun macht te weerstaan.

Onthoud dat Satan niet kan winnen want die macht heeft hij niet. Hij zal nu allen aanvallen, zelfs heilige zielen, om Mij en Mijn geliefde Zoon te verwerpen.

In plaats daarvan zal hij jullie in een afgrond van duisternis en verwarring  aanzuigen en jullie zullen gevangen worden in een complex net van bedrog waaruit jullie niet in staat zullen zijn los te komen.

Luister nu naar Mij. De laatste strijd is begonnen. Bega niet de vergissing om deze oproep, komende vanuit de hemel, te verwerpen, want dat zal betekenen dat jullie voor eeuwig zullen verloren zijn.

O indien jullie getuigen zouden zijn van de tragedie van die zielen die de beker van redding zullen weigeren.

Zij zullen hulpeloos samen met Satan neertuimelen in de diepten van de hel van waaruit geen terugkeer mogelijk is.

Als jullie Vader moet Ik jullie wijzen op de gevaren die jullie onder ogen zullen zien.

Waarom willen jullie niet luisteren?

Als jullie in Mij geloven, besef dan dat Ik Mijn profeten zou zenden om jullie te waarschuwen.

Deed Ik dat vroeger ook niet? Luisterden zij? Neen, velen luisterden niet en voor hun ongelovige ogen ontvouwde zich dan de profetie.

Deze keer kom Ik om aan te kondigen dat de tijd voor de wederkomst van Mijn Zoon, de ware Messias, nabij is.

Satan weet dat. Zijn haat voor Mij is zo sterk dat hij er alles zal aan doen om Mijn kinderen van Mij weg te rukken.

Ik ben jullie God, het begin en het einde.

Ik schiep in het begin de wereld en het zal door Mijn hand zijn dat er einde zal komen aan de wereld zoals jullie die kennen.

Maar voor Mijn geliefde kinderen die Satan verwerpen, jullie wacht de nieuwe wereld, het Nieuw Paradijs op aarde, in al zijn glorie.

Keer jullie niet af.

Sta niet toe dat gebrekkig menselijk redeneren jullie en jullie geliefden verhinderen om in dit schitterende Paradijs binnen te gaan waar het jullie aan niets zal ontbreken.

Kies voor Mijn Paradijs van liefde, vreugde en schoonheid, een bijzondere plaats waar jullie zullen leven in volmaakte harmonie naar geest, ziel en lichaam.

Geen bederf. Geen zonde. Enkel liefde waar jullie zullen leven in eenheid met Mijn Goddelijke Wil.

Jullie liefhebbende, hemelse Vader

God, de Allerhoogste