453 - Net zoals Ik de eerste keer verworpen werd, zo zal Ik ook de tweede keer verworpen worden
Maandag 4 juni 2012, 15.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, maar zeer weinigen van Mijn uitverkoren volk, de Joden, aanvaardden Mij als de ware Messias toen Ik in de wereld kwam en stierf voor de zonden van de mensheid.

In deze tijd zullen maar weinig christenen zich realiseren dat Ik het ben die nu tot hen spreek voordat Ik de tweede keer kom.

Zij zullen de leugens geloven die ontspruiten aan de lippen van leugenaars, de valse profeten die zij graag zullen zien, terwijl zij Mij zullen verwerpen met een haat die niet strookt met hun liefde voor God.

Net zoals Ik de eerste keer verworpen werd zal Ik ook de tweede keer verworpen worden.

Wees niet bedroefd omwille van de manier waarop Ik bespot, gestampt en geslagen wordt en Mijn boodschappen belachelijk gemaakt. Want zulk een haat tegen Mijn heilig woord kan alleen van Satan komen. Wanneer Satans woede intens wordt zoals dat nu het geval is, dan kan je er zeker van zijn dat hij zich zorgen maakt omtrent de zielen die Ik van plan ben uit zijn klauwen te redden. 

Sluit je oren. Kijk recht voor je uit en focus enkel op Mij.

Elke soort aanval zal op jullie los gelaten worden, Mijn volgelingen, om jullie te stoppen Mij te volgen. Elk argument tegen Mijn woord vanwege diegenen die prat gaan op hun kennis betreffende heilige spirituele zaken, moet aan de kant geschoven worden. Zij hebben de Heilige Geest niet in hun zielen omdat zij niet dat waardig zijn omwille van de zonde van hoogmoed.

Net zoals Ik leed onder de geseling aan de kolom, zo zal Ik opnieuw lijden wanneer Mijn heilig woord nu vol haat verscheurd wordt door diegenen die er willen voor zorgen dat Mijn woord verworpen wordt.

Nu zeg Ik tot die zielen. Indien jullie Mijn barmhartigheid om de mensheid te redden niet willen aanvaarden, waarom hebben jullie dan zo’n haat in jullie harten?

Weten jullie niet dat jullie door de duivel bekoord worden die jullie wil blind maken voor de waarheid? 

Haat, laster en zwartmakerij komen niet van Mij. Wanneer jullie je door die gemene zonden laten overwinnen, dan beminnen jullie Mij niet.

Jullie zullen naar Mij terugkomen wanneer jullie tijdens de Waarschuwing voor Mij zullen staan en indien jullie de nodige nederigheid hebben om Mij om vergeving te vragen.

Als jullie nu niet stil blijven, zullen jullie lijden en jullie berouw zal jullie zwak en bevend voor Mij achterlaten.

Hoezeer verwonden jullie Mij.

Hoezeer laten jullie Mij lijden.

Jullie geselen Mij net zoals Ik de eerste keer gegeseld werd. Toch zeggen jullie een heilige leerling van Mij te zijn.

Jullie zijn een oorzaak van groot verdriet voor Mij.

Tot Mijn volgelingen zeg Ik: negeer deze beschimpingen.

Open jullie mond niet en laat jullie niet in met diegenen die woede en haat tonen en die tegelijkertijd beweren Mij te beminnen.

Hoe kunnen jullie Mij beminnen wanneer jullie geen liefde of geduld tonen voor elkaar.

Jullie zijn hypocrieten wanneer jullie een ander kastijden in Mijn naam.

Nu is de tijd rijp voor de tweede verwerping, die niet verschilt van de eerste.

De ridiculisering zal inhouden dat die zelfbenoemde heilige leerlingen Mijn profeten zullen bespotten in pogingen hen te doen struikelen door hun kennis van de Schriften in twijfel te trekken.

Mijn profeten verstaan de Schriften niet en zij zullen Mijn woord niet verdedigen.

Toch zullen die zogenaamde heilige leerlingen, net zoals het was tijdens de kroning met doornen op Mijn hoofd, proberen om Mijn profeten te laten voorkomen als dwaas en onwaardig. 

Dan zullen zij grote inspanningen leveren hen te noemen en beschaamd te doen staan  terwijl zij tegelijk betuigen hoe goed zij zelf wel zijn in de kennis van Mijn Leer.

Het intimideren zal aanhouden totdat het zal ophouden na de Waarschuwing, wanneer deze zielen zullen beseffen welke vergissing zij begaan hebben.

Zij zullen hierom wenen en lijden, maar Ik zal hen vergeven omdat Ik hen bemin.

Maar dan zullen velen geen spijt betonen. Zij zullen Mijn eindtijdprofeten vreselijk doen lijden en vervolgen. Zij zullen geen moment opgeven. 

Elke pijn, belediging en bedreiging zal hun in het gezicht geslingerd worden in Mijn naam, Jezus Christus, de Mensenzoon.

Zij zullen Mij, door (verwerping van) Mijn heilig woord dat vandaag aan hen gegeven wordt, ontkennen tot op het einde.

Dan zal hun nog een laatste kans gegeven worden om het Boek van de Waarheid te erkennen. Zij zullen Mij of aanvaarden of verwerpen.

Dan zal Ik al de nederige zielen verzamelen die Mij beminnen en de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde zal oprijzen.

Zij die Mij nog steeds verwerpen zullen in het vuur van de hel geworpen worden.

Ik kom nog een laatste keer om jullie te redden.

Open jullie harten en zie dat Ik het ben, Jezus, die jullie nu roept.

Indien jullie dat niet kunnen zien, dan hebben jullie veel gebed nodig om de Heilige Geest in staat te stellen om echt in jullie zielen binnen te dringen.

Onthoud dat zij die gezegend zijn met de Heilige Geest anderen niet beledigen, geen laster bedrijven of haat verspreiden over Gods kinderen.

Zij willen Gods kinderen niet controleren.

Zij verbreken de Tien Geboden niet.

Jullie Jezus