436 - God de Vader: vrees niet Mijn Hand, maar veeleer de hand van jullie vijanden
Vrijdag 18 mei 2012, 15.20 u.

Mijn liefste dochter, vandaag spreek Ik tot jou om diegenen te troosten die bang zijn voor de toekomst.

De toekomst, lieve kinderen, ligt in Mijn heilige handen.

De tijd voor het nieuwe Koninkrijk is gekomen, het Koninkrijk waarover Mijn geliefde Zoon zal heersen.

Dit is de eindfase waarin de aarde wordt voorbereid om de grote menigten voort te brengen die Mijn Zoon beminnen en, mettertijd, (ook) Mij beminnen.

Veel moet er gebeuren opdat Mijn Goddelijke Wil zou gedaan worden en gebed, geduld en moed zijn nodig.

Vrees niet Mijn hand, maar veeleer de hand van jullie vijanden.

Veel boosaardigheid grijpt snel om zich heen in de wereld en voor Mij is de tijd gekomen om die naties te straffen die Mijn kinderen op aarde kwellen.

Wanneer de strijd begint, zullen de huizen die Mij, God de Vader, eren, vernieuwd worden.

Spoedig zullen zij beseffen hoe zij de ene ware Messias verworpen hebben die Ik in de wereld zond in Mijn Zoon Jezus Christus, om de wereld te verlossen.

Dan zullen zij die geloven in Mijn Zoon en in Mij, de Allerhoogste God, eendrachtig opstaan  om de grond voor te bereiden zodat de Tweede Komst van Mijn Zoon kan plaatsvinden.

Alleen wanneer de zuivering voltooid is, zal Mijn Zoon terugkeren.

De zuivering waarover Ik spreek is (een feit) wanneer de goeden zullen gescheiden worden van de boosaardige mensen. Zij die hun leven leiden vol van leugens, die Satan in hun zielen heeft geplant, hebben nog steeds de tijd om berouw te tonen.

Ik zal elke poging ondernemen om hen te redden van het beest, want zo gemakkelijk geef Ik Mijn kinderen niet op.

Door de verschillende goddelijke interventies, door Mij bekrachtigd, zal Ik trachten hen in Mijn barmhartige armen te nemen om hen te redden.

Vertrouwen en geloof in Mij is het pad naar het Eeuwig Leven.

Enkel door Mijn Zoon, de Redder van de Wereld, kunnen jullie tot Mij komen, de Vader van het universum.

Want om tot Mij te komen, moeten jullie vrij zijn van zonden.

Om vrij te zijn van zonden is het nodig dat jullie jezelf verlossen in de ogen van Mijn Zoon.

Net zoals Ik Mijn Zoon de eerste keer zond om jullie verlossing te schenken, zo zal Ik Hem nog een keer zenden om jullie voor de laatste keer te redden vooraleer de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde samensmelten om één te worden.

Zij die Mijn Zoons grote barmhartigheid weigeren te aanvaarden, na deze laatste kruistocht om al Mijn kinderen in het Paradijs te brengen, hun rechtmatig erfdeel, zullen voor altijd verloren zijn.

Hierna is er geen terugkeer meer mogelijk.

Vergeet nooit wie Ik Ben.

Ik Ben God de Vader en Ik heb jullie geschapen.

Ik bemin jullie.

Ik verlang jullie allen naar huis te brengen, maar hoe vloeien Mijn tranen.

Dat omwille van het feit dat er zo velen zullen zijn die Ik niet zal kunnen redden tenzij zij zich tot Mij keren en vragen hen te helpen.

Deze oproep vanuit de hemel is voorzegd geweest.

Alleen het Lam van God, Mijn Zoon, heeft de autoriteit om de komende gebeurtenissen te openbaren.

Hij alleen kan de Zegels openen.

Hij doet dit nu met de hulp van de Zevende Engel, de Zevende Boodschapper.

Open jullie ogen en aanvaard dat eindelijk het voorzegde Boek van de Waarheid nu voor jullie ogen hoofdstuk na hoofdstuk geopend wordt. 

Aanvaard het als een geschenk, want het zal jullie eeuwig leven brengen.

Jullie geliefde Vader in de hemel

God de Allerhoogste