426 - De Maagd Maria: Ik ween tranen van verdriet voor de priesters binnen de Katholieke Kerk die in deze tijd verschrikkelijk lijden
Donderdag 10 mei 2012, 15.45 u.

Mijn kind, Mijn Zoon Jezus Christus neemt nu voorbereidingen om zoveel mogelijk kinderen van God te redden voor de Waarschuwing. Want na de Waarschuwing zal er niet veel tijd overblijven voor de Glorievolle Wederkomst van Mijn Zoon.

Ik ween tranen van verdriet voor de priesters binnen de katholieke Kerk die in deze tijd verschrikkelijk lijden.  

Deze zuivere, verloren ronddolende dienaren zijn verstrikt te midden van verstoringen waaruit zij zich niet kunnen losmaken. 

Omwille van de zonden van anderen ondergaan zij de kwelling te zien hoe de trouw jegens  Mijn geliefde Zoon terzijde geschoven wordt. Deze kwaadaardige verdeeldheden, veroorzaakt door vrijmetselaarsgroepen, gebeuren opzettelijk. De zonden van diegenen die schuldig zijn aan het begaan van misdrijven jegens  onschuldige zielen, worden gebruikt als excuus om wetten te veranderen in het bestuur van de Kerk.

Velen werden misleid door een vals begrip van trouw tegenover Gods kinderen.

Hoezeer lijd Ik wanneer Ik de muren van de katholieke Kerk steen na steen uit elkaar zie halen om de weg vrij te maken voor een nieuwe Kerk.

De nieuwe Kerk, die spoedig zal oprijzen, zal voor Mijn Zoon niet aanvaardbaar zijn. Als vervanging zal zij de werkelijke Tegenwoordigheid van de Heilige Eucharistie afschaffen en Mijn Zoon zal eens te meer de pijn van Zijn kruisiging ondergaan.

Het offer dat Hij bracht, om de wereld deze gave te schenken, zal genegeerd en weldra verworpen worden.

In plaats daarvan zal de nieuwe Kerk Gods kinderen niet meer zeggen dat de Eucharistie de werkelijke Tegenwoordigheid is van Jezus, Mijn Zoon.

Zij zullen een nieuwe interpretatie maken van de Heilige Eucharistie en zij zullen er niet in slagen de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon te doen neerdalen. Het brood des levens zal sterven.

Gods kinderen zullen niet gevoed worden met het ware Lichaam en Bloed van Mijn Zoon. Hun zielen zullen dor en verstoken blijven van de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon en de genaden die Hij uitstort over diegenen die Hem ontvangen.

Het is de plicht van de priesters om de Heilige Eucharistie te verdedigen. Zij moeten sterk zijn en deze kostbare, heilige gave nooit afzwakken.

Mijn Zoon bemint de katholieke Kerk en weet hoezeer zij juist nu te lijden heeft. Hij voelt haar pijn.

Mijn Onbevlekt Hart wordt pijnlijk in twee gescheurd, bij het zien hoe deze heilige tempel vrijwillig verwoest wordt.

Bid, bid, bid tot de Vader in de naam van Zijn geliefde Zoon zodat Hij diegenen op de Heilige Stoel Zijn barmhartigheid toont, die de Kerk in een afgrond van troosteloosheid willen storten en Gods kinderen daarin willen verstrooien.

Alstublieft, ziehier dit Kruistochtgebed (53) om te bidden voor de katholieke Kerk.

Kruistochtgebed (53) voor de katholieke Kerk.

O God de Vader,

in de naam van Uw geliefde Zoon

smeek ik U om de nodige kracht en genaden te schenken

om priesters te helpen de vervolging te weerstaan waaronder zij te lijden hebben.

Help hen zich te houden aan de waarheid van de leer van Uw Zoon, Jezus Christus, en om nooit af te zien, te zwichten om toe te geven aan onwaarheden over het bestaan ​​van de Heilige Eucharistie.

Amen.

Jullie liefhebbende Moeder, Koningin van de Aarde

Moeder van Redding