415 - Het Eerste Geheim in het Boek van de Waarheid openbaart een complot tegen de Kerk door Vrijmetselaars groepen
Zondag 29 april 2012, 15.33 u.

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave gekregen die velen uit vrees zouden verwerpen. Door de genaden die je verleend werden, de sterkte en het vuur dat je van de Heilige Geest gekregen hebt, ben jij volledig gewapend om de profetieŽn te verkondigen die al zo lang aan de wereld beloofd werden.

De profetie aan DaniŽl gegeven wanneer hem gezegd werd om het Boek van de Waarheid te sluiten tot het einde der tijden, wanneer de inhoud ervan zou geopenbaard worden, is nu aangebroken.

Openbaringen die ook werden gegeven aan Johannes de Evangelist, werden slechts gedeeltelijk meegedeeld, maar sommige geheimen werden hem getoond in de Boekrol met de Zeven Zegels.

Het werd hem niet toegestaan de inhoud ervan te onthullen. In plaats daarvan werd hem opgedragen de rol neer te leggen en hem op te eten zodat de zegels niet konden verbroken worden noch de inhoud geopenbaard tot in dit tijdperk. Door het inslikken van de rollen werd aan de mensheid een aanwijzing gegeven.

Bitter om te eten, veroorzaakt de waarheid angst.

Het kan ook diegenen beledigen die pretenderen heel Gods plan met de mensheid te kennen. Toch is de waarheid, de krachtige liefde die God voor elke mens afzonderlijk op deze aarde heeft, zoet voor hen die de waarheid erkennen.

De waarheid die alleen Ik, Jezus Christus, kan openbaren, de geheimen aan Johannes de Evangelist gegeven.

De zoete waarheid zal met liefde verwelkomd worden door hen die Gods leer navolgen. Het mag vrees opwekken, maar Gods kracht zal alle kwaad en alle vervolging overwinnen, want Hij kan alles.

Het eerste geheim ligt in het feit dat God en Zijn werken werden tegengewerkt door Vrijmetselaarsgroepen die opgericht werden in de Middeleeuwen.

Hun trouw geldt de boze. Hij, Satan, is hun God en zij zijn trots hem te eren door zwarte missen.

Dan is er de Heilige Stoel die sinds 1967 te lijden heeft onder hevige aanvallen van deze groep.

Zachtjes aan hebben zij Mijn Kerk geÔnfiltreerd, niet enkel in het Vaticaan, maar in de rangen daarbuiten in alle landen.

Hun doelbewuste aantasting van Mijn Kerk heeft geresulteerd in kwaadaardige wreedheden toegebracht aan onschuldige slachtoffers.

Hun liefde voor geld en macht is niets in vergelijking met de weerzinwekkende devotie die zij betonen voor de koning van de leugens, Satan zelf. Hij wordt openlijk in groepen en in het geheim vereerd. Priesters en andere gewijde dienaren met inbegrip van bisschoppen en kardinalen hebben zich in bepaalde streken bij deze groep aangesloten.

De boosaardige daden waaraan zij deelnemen zijn te ernstig om jullie te openbaren, maar weet dat zij mensenoffers aanbieden aan de duivel in kerken die opgericht werden om de Heilige Eucharistie van de H. Mis te offeren.

Deze groepsleden, die zo voorzichtig zijn om hun ware activiteiten te verbergen voor oprechte en heilige priester, heilige bisschoppen, heilige kardinalen en andere gewijde dienaren, begaan afschuwelijke daden.

Zij haten God met een woestheid die jullie zou choqueren. De machten die hun door Satan worden gegeven, brengen mee dat hun verdorvenheid, hebzucht, lust en seksuele ontsporingen gunstig onthaald worden door hun volgelingen in alle landen.

Zij groeten elkaar met geheime tekens om zo elkaar hun onderlinge verbondenheid te tonen.

Een ding is zeker. Hun boosaardige daden zullen ten einde komen en, tenzij zich tijdens De Waarschuwing tot Mij keren, zij zullen nog maar weinig tijd over hebben voor zij in de vuurpoelen van de hel geworpen worden waar zij in eeuwigheid een verschrikkelijke kwelling zullen doormaken.

Zij hebben de geloofsafval die overal ter wereld heerst, veroorzaakt en aangewakkerd.

Dat hebben zij bereikt door in Mijn Kerk te infiltreren.

Jullie geliefde Jezus

Het Lam Gods