412 - Zij die Mij trouw zijn zullen in een oogwenk, zonder lijden, meegenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde.
Donderdag 26 april 2012, 20.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik alle kinderen van God zeggen niet bezorgd of bevreesd te zijn voor de komende gebeurtenissen.

Heel de mensheid zal binnenkort Mijn Barmhartigheid zien en velen, berouwvol over hun zonden, zullen Mij niet vrezen.

In plaats daarvan zullen hun zielen overstroomd worden met Mijn Goddelijke Liefde. Mijn Licht zal door hun lichamen stralen en zij zullen zich verheugen.

De tijd voor het Nieuwe Tijdperk van Vrede brengt overweldigende vreugde en opwinding voor diegenen die Mijn Barmhartigheid erkennen.

Alle zondaars afzonderlijk worden uitgenodigd om het eeuwig leven te leven en moeten niet weggaan omdat zij verbijsterd zijn.

Mijn Tijdperk van Vrede zal een nieuwe aarde zijn waar twaalf naties zullen regeren onder Mijn Leiding. Jullie zullen leven in vrede, liefde en harmonie. De natuurlijke omgeving die jullie vandaag op aarde zien zal verbleken in geringheid in vergelijking met de wereld die komt. Tot diegenen die bang zijn voor jullie familie of geliefde – breng hen mee naar Mijn wonderschoon Nieuw Paradijs.

Bid voor hen en Ik zal hun speciale genaden geven zodat hun de gave zal geschonken worden Mijn liefde te (h)erkennen.

Dit is de grootste wens van Mijn Vader: de bewonderende verbazing, de vreugde en de liefde te zien schijnen doorheen elk van Zijn geliefde kinderen wanneer Hij het Nieuwe Paradijs ontsluiert.

Jullie zullen herenigd worden met jullie geliefden die stierven in een staat van genade en die zullen verrezen zijn uit de dood.

Waarom zouden jullie niet in zulk een gave geloven? Wanneer jullie vertrouwen in Mijn belofte terug te komen, dan zullen jullie vrede voelen.

Alles wat Ik vraag is jullie voor te bereiden door gebed. Wanneer jullie bidden om genade en voor anderen, dan zal alles wel zijn.

Mijn Barmhartigheid is zo groot dat maar weinigen zullen nalaten Mijn Goddelijke Belofte te erkennen om al Gods kinderen te verzamelen en hen thuis te brengen, weg uit de verdorven  greep van Satan en zijn demonische engelen.

De waarheid van Mijn Koninkrijk zal zelfs gezien worden door atheïsten die geschokt zullen zijn. Toch zal hun ongeloof in de meeste gevallen omslaan in nederige liefde en aanvaarding.

Hoewel vele moeilijke tijden te wachten staan, toch zal geen daarvan zo erg zijn dat jullie die  niet kunnen overwinnen door jullie liefde en toewijding aan Mij, jullie Jezus.

Alstublieft, sta niet toe dat vrees verhindert om de gave van Mijn Nieuw Paradijs met vreugde te aanvaarden.

Zij die Mij trouw zijn zullen in een oogwenk, zonder lijden, meegenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde. 

Wat jullie zou moeten verontrusten zijn die verharde zondaars die Mij niet zullen vragen om hen te vergeven, die Mijn hand zullen weigeren en in plaats daarvan zullen vasthouden aan hun boosaardige wegen.

Zij hebben jullie gebeden nodig.

Bid vurig voor de redding van hun zielen.

Jullie Geliefde Jezus