410 - Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet dezelfde fout als jullie voorvaderen die Mij verwierpen toen Ik de eerste keer kwam.
Dinsdag 24 april 2012, 19.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat wanneer Ik een zending die zo belangrijk is als deze die Ik nu aan de wereld overmaak, vele mensen zullen trachten om dat te verhinderen.

Zij zullen pogen om je aan te vallen en diegenen die Mijn stem herkennen kleineren omdat Ik probeer om Mijn boodschappen aan de hele wereld mee te delen.

De graad van haat die betoond wordt tegenover deze boodschappen, die jij als eindtijdprofeet overbrengt, zal blijven stijgen.

Luister naar Mij, al diegenen die zeggen Mij te kennen. Ik ben de mensheid aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst.

Als jullie in Mij geloven, in Mijn leer en zeggen Mij te kennen, weet dan dat Ik Mijn eindtijdprofeet zend, samen met nog andere profeten, om jullie waardig te maken Mijn Koninkrijk binnen te gaan.

Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet dezelfde fout als jullie voorvaderen die Mij verwierpen toen Ik de eerste keer kwam.

Let op en luister naar Mijn oproep want Ik heb jullie nodig om te helpen de zielen van Mijn kudde voor te bereiden voordat het grote wonder plaatsvindt.

Dachten jullie dat Ik Mijn profeten niet zou zenden om jullie te verwittigen?

Dachten jullie dat Ik Mijn terugkeer alleen maar zou aankondigen zonder jullie voor te bereiden en toelaten dat zielen zouden omkomen?

Jullie allen die Mijn Tweede Komst verwerpen en toch beweren Mijn belofte aan de mensheid te verstaan, schaam jullie.

Jullie gebrek aan nederigheid wil zeggen dat jullie niet kunnen gezuiverd worden met de Heilige Geest.

Jullie moeten Mij vragen voor die gave van onderscheiding of van Mij weg gaan.

Jullie hebben Mij in de steek gelaten. Jullie doen Mij wenen van frustratie want jullie zijn Mijn dienaren die de verantwoordelijkheid ontvingen te zorgen voor het heil van de zielen: dat is jullie geestelijk ambt.

Nu Ik jullie vanuit de hemelen oproep, smeek Ik jullie Mijn oproep te beantwoorden.

Ik heb veel uitverkoren zielen die met Mij werken om de zielen te brengen naar wie Ik dorst.

Het is jullie plicht om uit jullie sluimer op te staan en alert te zijn voor Mijn oproep.

Alleen wie Mij werkelijk beminnen zullen Mijn stem herkennen.

Zoals een moeder door haar eigen kind zal herkend worden, zo moeten ook jullie, Mijn geliefde dienaars, als een kind naar Mij roepen om gerustgesteld te worden dat Ik het ben, jullie geliefde Jezus, die jullie wenkt om Mijn hand vast te pakken.

Ik zal jullie door een jungle van doornen leiden waarover jullie zullen moeten heen stappen om de poorten van het Nieuwe Paradijs te bereiken.

Zei Ik jullie niet dat Ik zou weerkomen? Om de levenden en de doden te oordelen?

Wel, Ik zal weldra komen en Ik heb jullie hulp nodig om alle kinderen van God als eenheid samen te brengen.

Zeer weinigen herkennen Mij, omwille van de sluier van bedrog die over de hele wereld is neergevallen. Velen geloven niet in God de Vader.

Weinigen aanvaarden dat Ik, Jezus Christus, Zijn enige Zoon stierf om hen te redden. Toch zijn zij gewillig om in valse goden te geloven en die te vereren terwijl die niet bestaan.

Hoe ween Ik van vreselijke droefheid wanneer Ik jonge mensen zie lachen als Mijn naam genoemd wordt en wanneer zij spotten met hen die openlijk toegeven dat Ik besta.

Hoe doorsta Ik de pijn van Mijn kruisiging wanneer Ik zie dat diegenen die beweren christenen te zijn, weigeren om Mijn leer openlijk te verkondigen uit angst te worden uitgelachen.

De wereld werd misleid door de koning van leugen. Ik alleen kan nu nog hoop brengen en Gods kinderen redden van het vreselijk lot dat gepland wordt om in alle landen terreur te zaaien door de legers van wereldmachtige groepen met inbegrip van diegenen die onder de controle staan van de Valse Profeet en de Antichrist.

Al Mijn waarschuwingen, gegeven aan Mijn eindtijdprofeet Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, zullen plaatsvinden. Tot dat gebeurt, vergeet nooit jullie trouw aan Mij, jullie Verlosser Jezus Christus.

Zonder Mijn liefde en leiding zullen jullie het onmogelijk vinden om het schip dat Mijn heilige Kerk op aarde is, te besturen.

Word wakker. Verwerp Gods profeten niet.

Velen nu beweren te komen in Mijn naam zoals door de schriften voorzegd, maar bieden niet het geestelijk voedsel dat enkel van Mij kan komen.

Velen komen nu naar voren zodat Mijn voornaamste publieke stem voor de wereld, vervat in deze boodschappen, in deze eindtijden zal afgewezen worden.

Gebed is jullie weg terug in Mijn armen.

Bid, bid, bid voor de genaden jullie ogen te openen zodat jullie Mij kunnen herkennen voor het te laat is.  

Ik heb jullie hulp, jullie liefde en jullie trouw nodig.

Vergeet niet dat jullie omwille van Mij jullie heilige geloften hebben afgelegd. Verwerp Mij niet, nu Ik jullie roep.

Omarm Mij en sta Mij toe jullie te leiden zodat jullie Mijn restkerk kunnen begeleiden en zielen redden.

Ik geef jullie Mijn bijzondere zegen en verwacht jullie antwoord op Mijn oproep als volgt in dit Kruistochtgebed (49) - Plechtige belofte van trouw voor de christelijke clerus

O Jezus, ik ben Uw nederige dienaar.

Ik beloof plechtig mijn liefde en trouw aan U, ik smeek U mij een teken te geven van Uw oproep.

Help mij mijn ogen te openen en Uw belofte te zien.

Zegen mij met de genade van de Heilige Geest zodat Ik niet zal misleid worden door diegenen die beweren in Uw naam te komen, maar die niet de waarheid spreken.

Toon mij de waarheid, sta mij toe Uw liefde te voelen zodat Ik Uw Allerheiligste Wil kan vervullen.

Ik vraag U met een nederig hart mij de weg te tonen waardoor ik kan helpen de zielen van de mensheid te redden. Amen.

Negeer Mijn oproep niet. Verwerp Mij niet wanneer Ik nogmaals kom.

Deze keer kom Ik niet alleen om de mensheid nogmaals te redden, maar om de Goddelijke Wil van Mijn geliefde Vader, de Allerhoogste, te vervullen. 

Ga in vrede.

Jullie geliefde Jezus