400. Zoveel leugens, waarin ook het bestaan van de hel wordt verworpen, zullen de ondergang van Christenen betekenen.
Zaterdag 14 april 2012, 15.27 u.

Mijn liefste dochter, ongeacht hoe zwaar jouw fysiek lijden ook is, jij moet begrijpen dat terwijl het blijft toenemen, Ik het in dezelfde mate meevoel.

Jouw lijden weerspiegelt slechts een fractie van Mijn eigen lijden.

In vereniging met Mij zal jij weten dat voor elke pijn en innerlijke duisternis van de ziel die jij ervaart, jij de marteling zult beseffen die Ik doorsta omwille van de zonden van de mensheid.

Veel mensen geloven ten onrechte dat Mijn lijden begon en eindigde op het kruis.

Mijn lijden zal niet eindigen totdat al Gods kinderen in liefde en harmonie verenigd zijn daar waar geen zonde meer zal bestaan, in het Nieuwe Paradijs van Mijn Vader.

Hoeveel er ook aan de mensheid is meegedeeld omtrent Mijn bestaan, Ik word nog steeds gehaat. Bij gelovigen, al word Ik aanvaard, wordt Mijn leer alleen verdragen onder hun eigen voorwaarden. 

Velen zullen anderen met liefde en vriendelijkheid behandelen, maar alleen als die anderen aan wie zij deze gave geven,  mee opkomen voor hun eigen ideologieën.

Bijvoorbeeld, velen zullen zondaars beschuldigen terwijl zij vriendelijkheid zouden moeten tonen en voor hen bidden.

In plaats daarvan moeten zij eerder leiden door hun voorbeeld.

Sommigen zullen anderen minachten in plaats van de liefde te betonen die van hen als christenen verwacht wordt.

Veroordeel anderen nooit, zelfs niet indien je het niet met hen oneens bent, want dat recht hebben jullie niet. Niemand, buiten God alleen, heeft de autoriteit om een ander te oordelen.

Hoewel vele gelovigen Mij blijven vereren, zal dat op hun eigen voorwaarden zijn.

Sommigen zullen de nood voelen zich af te zonderen van hun broeders en zusters om de wereld te laten zien hoe geleerd zij wel zijn in spirituele zaken. Zij gebruiken dan hun eigen interpretaties van wat Mijn Barmhartigheid echt wil zeggen.

Hoe dikwijls hebben jullie gehoord dat God altijd barmhartig is? Hij is zo barmhartig dat, omdat Hij iedereen bemint, Hij niemand zou veroordelen?

Dat Hij nooit een ziel naar de hel zou sturen?

Wel, dat is een leugen. Zo veel leugens, waarin (ook) het bestaan van de hel verworpen wordt, zullen de ondergang van christenen betekenen.

Mensen veroordelen zichzelf tot de hel. Ik plaats hen daar niet in. Zij kiezen het zelf door te weigeren zich af te keren van de doodzonde.

Noch zullen zij vergeving vragen of berouw tonen. Dat te denken is gevaarlijk en het is de plicht van alle christenen om anderen te waarschuwen voor de gevaren van de hel.

Zo velen, inclusief diegenen die hun kinderen het sacrament van het doopsel weigeren, spreken alsof zonden niet langer een rol spelen.

De overtuiging dat elke zonde ‘zal’ vergeven worden is niet juist.

Elke zonde ‘kan’ vergeven worden, ongeacht hoe zwart de zonde ook is, maar enkel en alleen als de zondaar vergeving vraagt.

Nu spreek Ik jullie vanuit de hemelen om al Gods kinderen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst en wat vind Ik?

Ik spreek tot jullie (als) vanachter gevangenismuren en in een cel waarin jullie Mij geworpen hebben omdat jullie weigeren te geloven dat Ik tot jullie op deze wijze kan spreken. 

O! Hoe beledigen jullie Mij!

Tot jullie die jullie leven gewijd hebben in trouw aan Mij en goed geïnformeerd zijn omtrent Mijn Heilige Schrift, maar Mij nu verwerpen zeg Ik dit.

Het feit dat jullie Mij nu verwerpen zal jullie achterlaten met kwelling en groot verdriet wanneer de waarheid jullie zal geopenbaard worden.

Want dan zullen jullie de zielen kennen die jullie verworpen hebben toen Ik jullie nodig had om hen te redden.

Hoe doen jullie Mij wenen van teleurstelling omwille van jullie blindheid die veroorzaakt wordt door jullie gebrek aan nederigheid.

Jullie betwijfelen Mijn Heilig Woord terwijl jullie het zouden moeten omarmen, vastgrijpen, omdat jullie verdrinkende zielen zijn en het jullie ontbreekt aan edelmoedigheid van hart.

Ik smeek jullie Mijn oproep te beantwoorden.

Jullie geliefde Jezus

Verlosser van de Mensheid.