395 - Hemel en aarde zullen één worden. Het ene zal niet bestaan zonder het andere.
Zondag 8 april 2012, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd voor Mijn heerschappij op aarde komt naderbij en er rest  voor de mensheid alleen de nodige tijd om Mijn barmhartigheid aan te nemen en berouw te tonen.

Het is ook belangrijk dat Mijn Kerk haar kudde voorbereidt op het eeuwig leven en elke gelegenheid te baat neemt om aan te zetten tot (het sacrament van) verzoening.

Dit is een belangrijke tijd van het jaar en jullie moeten je naar Mij toekeren, jullie Jezus, en bidden om de genaden die ervoor zullen zorgen dat jullie, Mijn volgelingen, de overtuigingskracht  zullen hebben om de waarheid van Mijn Tweede Komst te verspreiden.

Het lijden van de mensheid en dat van Mijn Eeuwige Vader en van Mij, Zijn geliefde Zoon, loopt eindelijk ten einde.

Satans rijk op aarde zal eindigen en Ik zal Mijn rechtmatige troon innemen.

Hoewel Mijn Rijk binnen Mijn Kerk betekende dat Mijn Geest tegenwoordig was, grote genaden aanbiedend aan waardige zielen, toch zal Mijn Vaders Wil uiteindelijk slechts in vervulling kunnen gaan als Satan gebonden is.

Niemand begrijpt echt wat Eeuwig Leven is.

Niemand begrijpt ten volle wat bij Mijn Tweede Komst zal gebeuren.

Niemand kan, omwille van de begrensdheid van het menselijk verstand, Mijn plannen kennen betreffende het verzamelen van Mijn twaalf naties op aarde.

Zo velen geloven dat Mijn Tweede Komst het einde van de wereld betekent.

Het mag dan wel het einde der tijden zijn zoals jullie die kennen, maar het is slechts het begin van een glorievolle toekomst die door Mijn Eeuwige Vader gepland  is voor al Zijn kinderen.

Hemel en aarde zullen één worden.

Het ene zal niet bestaan zonder het andere. De rechtvaardigen zullen in Mijn Nieuw Paradijs leven en er zal van alle dingen grote overvloed zijn.

Zo veel wonderbaarlijks kan nooit in mensentermen beschreven worden. Elke ziel die het recht erft om deel uit te maken van Mijn Koninkrijk zal grote vrede en vreugde voelen.

Mijn Hart breekt, kinderen, wanneer Ik in jullie ogen de angst zie wanneer Ik verwijs naar het einde der tijden.

In plaats daarvan vraag Ik jullie om vertrouwen te hebben in Mijn grote liefde voor jullie allen en te weten dat Mijn belofte betekent dat jullie werkelijk thuis zullen zijn bij Mij en jullie smarten zullen voor eeuwig verbannen zijn.

Het Nieuwe Paradijs dat Ik beloof zal weldra aan de mensen geopenbaard worden.

Verspil geen enkel moment door angst. Verheug jullie. Kijk uit naar jullie toekomst.

Vertrouw volledig op Mij, want Ik bemin jullie te veel om jullie ooit in de steek te laten.

Bid opdat al Mijn kinderen nederig van hart zouden zijn om de sleutels van het Paradijs te aanvaarden.

Jullie Jezus