393 - Pasen is een tijd, waarin over Mijn dood op het kruis op de juiste manier nagedacht wordt
Vrijdag 6 april 2012, 22.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe troost jij Mij in Mijn tijd van smart. Hoe zeer geef jij Mij de liefde en de troost die Ik zo van zielen verlang. O, indien alle zielen hun harten met het Mijne zouden verenigen en vervlechten, dan zou Gods Heilige Familie helemaal voltallig zijn. Alleen wanneer alle zielen gered zijn zal de Goddelijke Wil van Mijn Vader volbracht zijn.

Pasen is een tijd waarin over Mijn dood op het kruis op de juiste manier nagedacht wordt en Mijn verrijzenis uit de dood ten volle wordt erkend omwille van de vrijheid die zij de mensheid brengt.

Mijn verrijzenis wil zeggen dat jullie allen die Mij beminnen en Mijn Heilig Woord verkondigen eveneens  uit de dood kunnen opgewekt worden. Al diegenen die gestorven zijn in staat van genade en bevoorrecht door Mijn Vader, zullen ook in heerlijkheid opgewekt worden uit de dood op de dag dat Ik kom om te oordelen.

Zij zullen zich verenigen met diegenen, die niet alleen in het lichaam, maar ook in de geest van de Heer levend zijn en zij zullen beloond worden met eeuwig leven.

Veel mensen begrijpen Mijn belofte niet.

Al diegenen wier namen geschreven staan in het Boek des Levens zullen opstaan met  lichaam, geest en ziel, vrij van lichamelijke vergankelijkheid en in totale vereniging met Mij.

Al die uitverkorenen zullen leven in overeenstemming met de Goddelijke Wil van Mijn Vader.

Jullie zullen tijdens Mijn glorievol rijk op aarde leven in liefde, vrede en harmonie en dat voor 1000 jaren.

Jullie zullen je in heerlijkheid verenigen met de eersten die verrezen zijn uit de dood, met die zielen – inbegrepen jullie geliefde familie en vrienden - die geschikt bevonden worden om Mijn nieuw paradijs op aarde binnen te gaan.

Dat is het leven dat jullie allen moeten nastreven. Laat daarover geen twijfel bestaan.

En die arme zielen die de waarheid van Mijn bestaan niet aanvaarden noch Mijn belofte te  (komen) oordelen over de levenden en de doden, die zullen zich de haren uittrekken wanneer zij geconfronteerd zullen worden met het vreselijke lot dat hen wacht wanneer de waarheid geopenbaard wordt.

Jullie gelovigen, jullie moeten ook voorzichtig zijn.

Velen onder jullie die Mij niet voldoende beminnen of  geen rekening met Mij houden, maken de vergissing te geloven dat Mijn barmhartigheid zonden negeert daar waar geen berouw aanwezig is.

Mijn barmhartigheid is overvloedig, Ik wil Mijn genadig kwistig uitstrooien over elke zondaar. Maar er zijn er die zelfvoldaan in de foute veronderstelling verkeren dat hun kennis omtrent Mijn Leer voldoende is om hen te redden. Zij zijn onverschillig voor Mijn liefde. Het ontbreekt hen aan een teder hart, zij hebben weinig nederigheid in hun zielen en geloven dat bepaalde zonden niet de moeite waard zijn om zich erover te berouwen. Dat te denken is gevaarlijk en zorgt ervoor dat zulke zielen zich steeds verder van Mij verwijderen.

Er is geen enkele zonde, hoe klein ook, die genegeerd kan worden. Absolutie kan enkel geschonken worden wanneer jullie berouw hebben. Jullie kunnen alleen berouw hebben wanneer jullie vrij zijn van trots (hoogmoed) en nederig van hart.

Verheug jullie, Mijn kinderen, bij dit Pasen. Net zoals Mijn dood op het kruis jullie het geschenk van redding gaf, was het Mijn verrijzenis uit de dood die jullie het eeuwig leven zal geven dat reeds zo lang door Mijn Hemelse Vader werd gepland.

Jullie hebben veel om naar uit te kijken. Want het eeuwig leven dat jullie beloofd werd, wil zeggen: eeuwig leven naar lichaam, ziel en geest. Het is belangrijk dat jullie je inspannen voor dit nieuwe leven en jullie je zielen voorbereiden.

Satan en zijn demonen zullen alle moeite doen om jullie ervan te overtuigen dat het eeuwig leven in Mijn Nieuw Paradijs niet bestaat. Dat Mijn Tweede Komst een leugen is.

Priesters, leden van de clerus en vrome christenen zullen het eerste doelwit zijn.

Bid, bid, bid tot Mijn Eeuwige Vader om jullie te beschermen met Mijn kostbaar bloed zodat niemand van jullie zich zou verwijderen van de waarheid.

Jullie geliefde Jezus Christus

Verlosser van de Mensheid