381 - De tegenstand tegen Mijn Tweede Komst zal hevig zijn.
Donderdag 22 maart 2012, 23.00 u.

Mijn innig geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden in volle vereniging met Mij. Hoewel dit zeer moeilijk voor jou zal zijn zal het je ook veel vreugde en veel nieuwe genaden schenken. Ik verleen jou nu de gave om in de zielen te kunnen lezen. Ik geef deze bijzondere gave om twee redenen. De eerste is om je de bescherming te bieden die je nodig hebt wanneer je  in contact zal beginnen komen met sommige van Mijn volgelingen. De tweede is om die verharde harten te bekeren die tegenover jou zullen staan wanneer zij Mijn Allerheiligste Woord uitdagen.

Je moet dit nieuw lijden dat je ervaart aanvaarden en weten dat het sterker wordt omwille van de toenemende boosaardigheid in de wereld.

Jij, Mijn dochter, en vele van Mijn andere uitverkoren zielen ervaren nu allen zowel lichamelijk als inwendig lijden tegelijkertijd.

Dat komt door het lijden dat Mijn Zeer Heilige Plaatsvervanger ook ervaart dezer dagen waarin hij zijn grootste beproeving zal tegemoet treden.

Aanvaard Mijn beker, Mijn dochter, en voor hen die Mijn Heilig Woord aanvaarden, door deze boodschappen, weet dat jullie edelmoedigheid van geest elke dag miljoenen zielen redt. Geen minuut van jullie lijden gaat verloren.

Ik besef, Mijn kinderen, dat wanneer jullie Mijn kruis opnemen en Mij volgen, jullie als gevolg daarvan zullen lijden.  

Maar weet, dat jullie Mij daardoor helpen om het grootste deel van de mensheid te redden. Jullie zullen Mij ook helpen in Mijn rijk op aarde wanneer de bedrieger verbannen is en Mijn Nieuw Paradijs op aarde te voorschijn komt.

Weet ook dat jullie die met Mij lijden, door Mijn pad naar het Paradijs te volgen, jullie dezelfde weg naar CalvariŽ zullen gaan als toen Ik voor de eerste keer kwam.

Christenen vandaag kunnen best geloven dat wanneer Ik een tweede keer zou komen, Ik nooit opnieuw zo gruwelijk zou behandeld worden. Wel, zij hebben het mis.

Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal hevig zijn.

Mijn Heilig Woord zal belachelijk gemaakt worden en in vraag gesteld en dat gebeurt nu al.

Mijn kinderen, vooral diegenen met een onbuigzaam en standvastig geloof, slagen er niet in te begrijpen dat Mijn profeten net zoals vroeger door de meerderheid klaarblijkelijk zullen verworpen worden. Mijn Woord dat jullie in deze tijd gegeven wordt, wordt reeds genegeerd in vele delen van de Kerk en verworpen, net zoals dat het geval was bij de FarizeeŽn tijdens Mijn tijd op aarde.

De waarheid van Mijn leer, die nooit veranderd is, zal als leugen beschouwd worden.

Waarom is dat? Ik zeg jullie dat dit komt omdat zo velen de waarheid van Mijn leer verdraaid hebben in zoín mate dat zij niet langer geloven in doodzonde.

Zo velen kozen ervoor de waarheid te negeren die vervat is in de Heilige Bijbel.

Waarom ontkennen jullie bijvoorbeeld het bestaan van de 1.000 jaren van de Nieuwe Hemel en Aarde?

Die openbaring is zeer duidelijk en de waarheid staat daar voor allen te lezen. 

Toch wordt Mijn Heilig Woord betwist.

Het Boek Openbaring, net zoals de profetieŽn in het Boek van Daniel, is jullie enkel in gedeelten gegeven. Velen onder jullie zijn verward.

Maar dat komt omdat de inhoud die aan deze beide profeten geopenbaard werd gesloten en verborgen werd tot het einde der tijden.

Alleen Ik, Jezus Christus, het Lam van God, heb de autoriteit om de inhoud ervan aan de mensheid te openbaren.

Hoe kunnen jullie er aanspraak op maken alles te weten omtrent Mijn Tweede Komst, wanneer jullie slechts gedeelten kennen? Terwijl die nog niet geopenbaard zijn?

Jullie moeten naar Mijn Heilig Woord luisteren want het wordt jullie gegeven om jullie zielen te redden. Mochten jullie Mijn woord blijven verloochenen, nadat De Waarschuwing heeft plaatsgevonden, terwijl Mijn boodschappen aan de wereld zullen ontvouwd blijven worden, dan zullen jullie schuldig zijn aan de verwerping van Mijn Barmhartigheid.

Ongeacht hoezeer jullie in Mij geloven, of beweren Mij te kennen, jullie zullen de zonde begaan Mij te verloochenen. Zodoende zullen jullie voor Mij verloren zijn en ongeschikt om de poorten van het Paradijs binnen te treden.

Het is Mijn plicht, uit pure liefde en medelijden met jullie, dat Ik nu probeer jullie voor te bereiden op het einde der tijden. Alstublieft verwerp Mij niet - deze tweede keer - wanneer Ik kom om de mensheid te redden van de eeuwige verdoeming en jullie de sleutels aanbied voor de eeuwige redding.

Het is omdat Ik jullie bemin dat Ik streng moet zijn en jullie naar de waarheid leiden.

Wacht niet tot op Mijn Dag van het Oordeel om de waarheid te ontdekken.

Kom nu met Mij mee en help Mij de zielen te redden van heel de mensheid.

Jullie leraar en verlosser

Jezus Christus