377 - Ik zal komen op de wolken, omringd door al de engelen en heiligen in de Hemel
Zondag 18 maart 2012, 16.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten weten dat de reden waarom de wereld spiritueel leeg is, in het feit ligt dat men niet langer het verschil kent tussen goed en kwaad.

Zonder Mijn licht dat elke ziel vult, inclusief die van de zondaars, zou de wereld ophouden te bestaan.

Het is Mijn licht dat de wereld in leven houdt.

Vele van Mijn volgelingen die zichzelf toewijden om in vereniging met Mij te lijden, helpen ook om dit licht levend te houden.

Net voor Ik terugkom zal Mijn licht voor een periode van drie dagen in de wereld verdwijnen.

Dat zal gebeuren op het allerlaatste ogenblik en mag niet verward worden met de Waarschuwing.

Tijdens  deze drie dagen zal er geween zijn en tandengeknars en mensen zullen zich verdringen om Mijn licht te zien, hoewel zij Mij verwierpen.

Dat zal het moment van de waarheid zijn.

Mijn volgelingen moeten deze drie dagen niet vrezen, want al zouden jullie je niet bewust zijn van Mijn tegenwoordigheid, Ik zal bij jullie zijn.

Dan, na die drie dagen zal Ik op aarde terugkeren op precies dezelfde wijze als Ik naar de hemel ben opgestegen.

Ik zal komen in grote heerlijkheid gezeten op de wolken en omringd door al de engelen en heiligen in de hemel.

Hoe mooi en vreugdevol zal die dag zijn wanneer Ik zal komen om over de aarde te regeren overeenkomstig de Wil van Mijn Vader.

Niemand zal er aan twijfelen dat Ik het ben.

Noch zal men enige twijfel hebben omtrent zijn toekomst.

Dat zal de dag zijn dat Ik kom om te oordelen.

Ik zal Mijn volk verdelen in diegenen die Mij beminnen en diegenen die Mij haten.

Zij die Mij verwierpen en eer betuigden aan alle slechte dingen zullen verbannen worden in het eeuwig vuur van de hel.

De anderen zullen met Mij komen en leven in het Paradijs samen met de verrezen rechtvaardigen.

Dat is het doel waar elke ziel moet naar uitkijken, het moment waarop Ik zal wederkomen zoals Ik jullie beloofd heb.

Tot de christenen zeg Ik dit.

Weet dat deze grote en glorievolle gebeurtenis spoedig zal plaatsvinden.

Jullie generatie zal getuige zijn van Mijn glorievolle wederkomst.

Ik zal de dag nooit openbaren want alleen Mijn Vader kent die, maar Ik kan jullie ervan verzekeren dat het ogenblik van Mijn Tweede Komst nabij is.

Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dat het jullie plicht is om Mijn volk voor te bereiden, die zielen waarvoor jullie verantwoordelijke zijn, opdat zij mogen opgenomen worden in het boek van de levenden.

Ik smeek jullie om hard te werken door de kracht van communicatie en gebed om zo de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Verlosser van heel de Mensheid