364 - De Maagd Maria: word wakker, kinderen. Jullie moeten de waarheid omhelzen.
Zaterdag 3 maart 2012, 14.33 u.

Mijn kind, het lijden van Mijn Zoon vandaag is gelijk aan Zijn lijden toen Hij op aarde was. De pijn die Hij toen verduurde en die Hem de grootste kwelling veroorzaakte, was niet Zijn kruisiging, maar de manier waarop Hij verworpen werd.

Zijn woord wordt vandaag verworpen net zoals toen.

Hij wordt vandaag bespot op een manier die tranen en lijden teweegbrengt, niet alleen bij Mij, Zijn geliefde Moeder, maar bij Zijn geliefde volgelingen op aarde.

Hoe pijnlijk is het te moeten zien hoe vele kinderen van God zich hebben afgekeerd van de heilige sacramenten en de leerstellingen van de Kerk.

Zo veel zielen zijn verloren. Ik smeek jullie, kinderen, om het kruis van Mijn Zoon op te nemen en voorop te gaan door het voorbeeld.

Omhels Mijn Zoon met eenvoud van hart.

Het is heel eenvoudig kinderen om Mijn Zoon te beminnen en Mijn Eeuwige Vader te eren. Onderzoek nooit het woord van Mijn Zoon.

Volg gewoon Zijn onderrichtingen die nooit veranderd zijn.

Luister naar de woorden van Mijn Zoon wanneer Hij nu tot jullie spreekt vanuit de Hemelen.

Hij roept jullie op om jullie klaar te maken voor Zijn Tweede Komst.

Wanneer Hij nu met jou spreekt, dan doet Hij dat vanuit Zijn liefde voor de mensheid.

Zijn Heilig Woord zal jullie zielen voeden en opnieuw sterk maken.

Verwerp Zijn oproep tot jullie niet.

Hij wil elke ziel redden. Maar om dat te kunnen doen, moet Hij jullie herinneren aan het verschil tussen goed en kwaad.

Zo velen onder jullie werden niet geleid of ingelicht omtrent de ernst van de zonde.

Verdraagzaamheid in jullie maatschappij en binnen de Kerk wil zeggen dat wat velen onder jullie menen van geen belang te zijn, toch in Gods ogen een zware zonde kan zijn. De Kerk bevindt zich heden in grote duisternis en is al vele jaren lang een doelwit geweest van de misleider.

Mijn Zoon moet tussenbeide komen en jullie leiden nu het schisma binnen de Kerk weldra zal uitbarsten.

Word wakker, kinderen. Jullie moeten de waarheid omhelzen.

De wereld zal nu onherkenbaar veranderen. 

In het verleden werden jullie vele boodschappers gezonden om jullie voor te bereiden op deze  gebeurtenis.

Dit zijn de laatste waarschuwingen die aan de mensheid gegeven worden om haar de gelegenheid te geven zich klaar te maken voor de Grote Barmhartigheid van Mijn Zoon.

Na Zijn Goddelijke Barmhartigheid, wanneer Hij de ogen zal openen van alle mensen om getuige te zijn van hun (eigen) zonden, zal Hij hun nog een beetje meer tijd geven om verlossing te zoeken.

Dan zal jullie leiding gegeven worden om jullie zielen voor te bereiden op de Tweede Komst van Christus, Mijn Geliefde Zoon, die zoals voorzegd in heerlijkheid zal wederkomen.

Moeder van Redding