361 - Weten jullie niet dat de Heilige Geest niet kan en niet zal binnenkomen in zielen met verharde harten?
Woensdag 29 februari 2012, 17.30 u.

Woensdag 29 februari 2012, 17.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om het tijdsplan van Mijn Vaders wil te kennen.

Mijn volgelingen moeten geduldig zijn terwijl alles in de wereld zich zal ontvouwen zoals voorzegd in het Boek van Mijn Vader.

Dat alles zal geschieden overeenkomstig het tijdsplan van Mijn Vader en de uitwerking die jullie gebeden zullen hebben om wereldwijde oorlogen te helpen afwenden. 

Het zal niet lang meer duren voordat al Mijn beloften vervuld worden.

Jullie, Mijn volgelingen, moeten vertrouwen op Mij, jullie geliefde Jezus.

Bid voor de zielen en laat al de rest in Mijn handen.

Vergeet nooit om zoveel mogelijk tot Mijn Vader te bidden voor het Zegel van de Levende God teneinde jullie zelf en jullie families te beschermen.

Bid dit Kruistochtgebed (33) om het Zegel van de Levende God te vragen en aanvaard het met liefde, vreugde en dankbaarheid.

O Mijn God, Mijn liefhebbende Vader,

ik aanvaard met liefde en dankbaarheid

Uw Goddelijk Zegel van bescherming.

Uw goddelijkheid omvat mijn lichaam en ziel voor eeuwig.

In nederige dankbaarheid buig ik voor U neer en offer U,

mijn geliefde Vader, mijn diepe liefde en trouw.

Ik smeek U mij en mijn geliefden met dit bijzondere zegel te beschermen en ik beloof U plechtig mijn leven in Uw dienst te stellen voor eeuwig en altijd.

Ik bemin U, Lieve Vader.

Ik troost U in deze tijden, lieve Vader.

Ik offer U het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw zeer geliefde Zoon tot  verzoening voor de zonden van de wereld en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.

Zorg er ook voor dat jullie anderen aansporen om het zevendaagse Kruistochtgebed (24) te bidden om vrijkoping van jullie zonden te  verkrijgen.

“Zij moeten dit gebed zeven opeenvolgende dagen bidden en de gave van totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest zullen hun verleend worden”.

O mijn Jezus, U bent het licht van de aarde,

U bent de vlam die alle zielen raakt, Uw barmhartigheid en liefde kent geen grenzen.

Wij zijn het offer dat U bracht door Uw dood op het kruis niet waardig, maar wij weten dat Uw liefde voor ons groter is dan de liefde die wij voor U hebben. Verleen ons, O Heer, de gave van nederigheid zodat wij Uw Nieuw Koninkrijk waard zijn.

Vul ons met de Heilige Geest zodat wij kunnen opmarcheren en voer Uw leger aan, de waarheid van Uw heilig woord openlijk te verkondigen, en bereid onze broeders en zusters voor op de heerlijkheid van Uw Tweede Komst op aarde.

Wij eren U.

We loven U.

Wij offeren U onszelf, onze smarten, ons lijden als een gave voor U om zielen te redden. Wij beminnen U, Jezus.

Wees barmhartig voor al Uw kinderen waar zij zich ook bevinden.

AMEN.”

Tot diegenen die dit bijzonder geschenk van gebed, waarin Ik volledige absolutie aanbied, in vraag stellen, weet dit: Ik ben Jezus Christus, de Mensenzoon en Mij is de volmacht gegeven om alle zonden te vergeven.

Mijn gewijde priesters hebben eveneens de macht om zonden te vergeven door het heilig sacrament van de biecht.

Ik verzoek jullie Mijn gave van absolutie te aanvaarden voor het welzijn van diegenen die het sacrament van de biecht niet kunnen ontvangen of voor diegenen die geen lid zijn van de rooms-katholieke Kerk.

Zouden jullie  deze dierbare zielen het recht op Mijn gave willen ontzeggen?

Waarom zouden jullie proberen om deze zielen die Mijn goddelijk woord aanvaarden te weerhouden om absolutie te verkrijgen? Zouden jullie liever hebben dat zij zichzelf in Mijn ogen niet redden?

Jullie moeten liefde tonen voor jullie broeders en zusters en gelukkig zijn dat hun die bijzondere gave geschonken wordt door Mij, hun geliefde Jezus.

Zelfs indien zij nooit Mijn boodschappen lezen die jou gegeven worden, Mijn dochter, heeft toch elke zondaar het recht om Mij om vergeving te vragen eens zij oprecht berouw betonen in hun zielen.

Open jullie harten en bid voor de gave van nederigheid.

Weten jullie niet dat de Heilige Geest niet kan en niet zal binnenkomen in de zielen met verharde harten?

Jullie Goddelijke Verlosser

Jezus Christus