346. God de Vader: Europa zal het eerste doelwit zijn van de Rode Draak, gevolgd door de VS
Dinsdag 14 februari 2012, 18.00 u.

Mijn dochter, Mijn keuze van het juiste tijdstip in verband met Mijn kastijding en de Waarschuwing is niet aan jou om te kennen.

Er is geen reden tot bezorgdheid omtrent Mijn goddelijke timing want die zal plaatsvinden in overeenstemming met Mijn heilige Wil.

Weet echter dat de Rode Draak waarover jou een tijdje geleden verteld werd, nu op bescheiden wijze de kop heeft opgestoken maar met een dodelijk voornemen om de Christenen over de hele wereld te verslinden. 

Na zo lang geduldig te hebben gewacht zal hij nu neerschieten en met vuur uit zijn bek alles vernietigen wat hulde vertegenwoordigt voor Mij, de Allerhoogste God en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Europa zal zijn eerste doelwit zijn en dan de Verenigde Staten van Amerika.

Het communisme zal geÔntroduceerd worden en wee diegenen die zich verzetten tegen het rijk van de Rode Draak.  

Mijn dochter, Ik weet dat de recente goddelijke boodschappen die aan jou gegeven werden verwarrend zijn, maar de waarheid moet geopenbaard worden.

Alleen door het bekend maken van de profetieŽn zal het geloof hersteld worden.

Dat is de reden waarom profetieŽn nu aan Mijn kinderen gegeven worden opdat zij de waarheid van Mijn leer zouden erkennen.

Beetje bij beetje zullen alle profetieŽn die aan Mijn profeten DaniŽl en Johannes gegeven werden, zich nu ontvouwen.

Er zullen jou details gegeven worden, Mijn dochter, om te helpen de rest van Mijn Kerk op aarde op te bouwen. Mijn kinderen zullen troost nodig hebben door Mijn boodschappen van liefde en Ik zal hun dat verzekeren.

Steun op Mij, kinderen, jullie geliefde Vader, en Ik zal jullie de nodige genaden schenken om de vijand te verslaan.

Zij kunnen niet winnen en hun macht zal niet alleen van korte duur zijn maar de Rode Draak en zijn blinde geallieerden zullen in het vuur van de eeuwige verwerping geworpen worden. Bid voor hun zielen omdat jullie kunnen helpen hen te redden door jullie gebeden.

De Waarschuwing zal weinig uitmaken voor Satans volgelingen, de Rode Draak en zijn legers.

Hun harten zijn zo verhard dat zij vrijwillig de kant van de duivel zullen kiezen. Hun trouw gaat uit naar het valse paradijs dat hij hun beloofd heeft.

Net zoals uitverkoren zielen de gave van verschijningen of, in jouw geval, de gave ontvangen van Mij en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus te zien, zo zijn er ook bepaalde zielen die visioenen krijgen van Satan en zijn gevallen engelen.

Hun verbintenis met de duivel is zo hecht dat velen van Satans volgelingen nog liever zouden sterven dan Mij, hun Almachtige Vader, te erkennen.

Mijn belofte is deze, kinderen.

Ik zal al Mijn kinderen beschermen die het zegel dragen van Mijn liefde, ingebed in hun zielen. Jullie zullen gespaard blijven van de vervolging zodat jullie sterk blijven om met al jullie kracht te bidden voor deze boosaardige mensen.

Dit zal de terreur helpen afzwakken en oorlog vermijden, honger en geloofsvervolging.

Het bidden tot Mij, jullie Vader, moet nu in jullie dagelijkse gebeden vervat zitten met dit speciale Kruistochtgebed (30)

O Mijn Eeuwige Vader, God, de Schepper van het Universum,

in de naam van Uw dierbare Zoon, smeek ik U om ons U meer te doen beminnen.

Help ons moedig te blijven, zonder vrees en sterk bij tegenslag.

Aanvaard onze offers, lijden en beproevingen als een gave voor Uw troon om Uw kinderen op aarde te redden.

Verzacht de harten van onzuivere zielen.

Open hun ogen voor de waarheid van Uw liefde zodat zij samen met al Uw kinderen kunnen deelhebben aan het Paradijs op aarde dat U zo liefdevol voor ons bereid hebt overeenkomstig Uw goddelijke Wil. Amen.

Alstublieft kinderen, negeer Mijn hemelse tussenkomsten niet in jullie levens vandaag.

Jullie allen die een diepe liefde hebben voor Mij, jullie Vader, weet dat Ik jullie moet voorbereiden op deze belangrijke reis.

Ik zou Mijn plicht als jullie liefdevolle Schepper en Vader niet nakomen indien Ik niet met jullie zou communiceren tijdens deze eindtijd zoals jullie die heden op aarde kennen. 

Voor diegenen die bevreesd zouden zijn door Mijn allerheiligste woorden, laat Mij jullie troosten door te zeggen dat dit niet het einde van de wereld betekent. Want dat is het niet. Het is eenvoudig het einde van Satans rijk op aarde dat moet verwelkomd worden, kinderen.

De tijd is nabij voor Mijn Zoon om Zijn rechtmatige troon in te nemen wanneer Hij voor de tweede keer zal komen om over het nieuwe volmaakte paradijs op aarde te regeren.

Kinderen, Mijn Hart barst van vreugde wanneer Ik jullie spreek over de nieuwe aarde die Ik voor jullie heb bereid. Mijn kinderen zullen 1000 jaar leven in het Paradijs dat Ik voor Adam en Eva geschapen had. Daar zal vrede zijn, liefde, harmonie en niets zal jullie ontbreken. Mensen zullen trouwen, kinderen krijgen en de bloemen, rivieren, zeeŽn, bergen en meren zullen jullie de adem benemen.

Dieren zullen in harmonie samenleven met Mijn kinderen en jullie zullen met liefde bestuurd worden in het rijk van Mijn Zoon, Jezus Christus.

Alleen dan zal Mijn heilige Wil op aarde gedaan worden zoals in de hemel.

Jullie liefhebbende Vader

God, de Schepper van heel de mensheid

God, de Allerhoogste