340. Ontucht, pornografie en prostitutie zijn allemaal doodzonden
Donderdag 9 februari 2012, 15.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de mens moet zich afkeren van zonde en snel. Vele zonden worden vandaag niet langer als zonden beschouwd.

Zoveel wrok wordt tegen Mijn Vader geuit zonder enig schuldgevoel.

Kinderen, jullie moeten stoppen. Jullie verwoesten jullie leven. Satan bespot Mij terwijl hij pocht om die zielen die hij elke seconde van Mij steelt.

Indien jullie de zielen zouden zien, miljoenen zielen die in het eeuwige vuur tuimelen, zouden jullie sterven van de shock.

Hoe breekt het Mijn Hart wanneer Ik de verschrikking zie die deze zielen, die op aarde in vreselijke zonde leefden, moeten verduren.

De zonden waaraan zij schuldig waren zijn niet altijd diegene waarvan jullie veronderstellen dat het doodzonden zijn.

Ik spreek over ontucht - in de wereld van vandaag zo gemakkelijk aanvaard – het deelnemen en kijken naar pornografie, prostitutie en seksueel misbruik.

Ik verwijs naar de haat voor anderen zowel als naar diegenen die pijn en ellende veroorzaken bij hen die minder geluk hebben dan zijzelf.

Zo ook de zonde van afgoderij waarbij jullie materiële goederen vereren boven al het andere en toch zijn zij niets anders dan as.

Begrijpen jullie niet dat eens jullie op deze manier zondigen jullie elke dag verder van Mij verwijderd worden? Dan wordt het zeer moeilijk om jullie zelf te bevrijden uit de greep waarin de koning der duisternis jullie gevangen houdt.

Word wakker, kinderen. Wees bewust omtrent het bestaan van de hel en wees zeer bevreesd om de poorten van de eeuwige verdoeming binnen te gaan.

Ik zeg jullie dat, niet om jullie angst aan te jagen, maar om er zeker van te zijn dat jullie begrijpen dat doodzonde jullie daar naartoe zal leiden tenzij jullie nu tot Mij terugkeren.

Er zal veel gebed nodig zijn om terug te keren tot Mij, maar luister. Tot al diegenen die wanhopig zijn, berouwvol en hulpeloos omwille van de afgrond van zonden waarin jullie zitten, zeg Ik: vraag en Ik zal jullie vergeven. Jullie moeten oprecht berouw tonen en gaan biechten. Indien het niet mogelijk is om te gaan biechten, zeg dan Mijn kruistochtgebed voor een volledige aflaat tot vergeving en dat voor een periode van zeven opeenvolgende dagen.

O Mijn Jezus, U bent het licht van de aarde,

U bent de vlam die alle zielen raakt, Uw barmhartigheid en liefde kent geen grenzen.

Wij zijn het offer dat U bracht door Uw dood op het kruis niet waardig, maar wij weten dat Uw liefde voor ons groter is dan de liefde die wij voor U hebben. Verleen ons, O Heer, de gave van nederigheid zodat wij Uw Nieuw Koninkrijk waard zijn.

Vul ons met de Heilige Geest zodat wij kunnen opmarcheren en Uw leger leiden om de waarheid van Uw Heilig Woord te verkondigen en onze broeders en zusters klaar te maken voor de glorie van Uw Tweede Komst op aarde.

Wij eren U.

We loven U.

Wij offeren U onszelf, onze smarten, ons lijden als een gave voor U om zielen te redden. Wij beminnen U, Jezus.

Wees barmhartig voor al Uw kinderen waar zij zich ook bevinden. AMEN.

Ik geef zondaars nooit op en voel een bijzondere liefde voor hen.

Ik bemin hen op een zeer speciale manier, maar verafschuw hun zonden.

Help Mij jullie te redden, kinderen. Wacht niet tot het te laat is.

Jullie geliefde Jezus