332. De Maagd Maria: Haat is haat. Eer zijn geen twee soorten. Ze zijn hetzelfde.
Zaterdag 4 februari 2012, 10.09 u.

Mijn kind, het kwaad verspreidt zich snel in bepaalde delen van de wereld.

Terwijl oorlogen gepland worden met haat in de zielen, overstroomt de Heilige Geest tegelijkertijd de zielen van anderen in verschillende delen van de wereld.

De strijd der zielen is begonnen. Goed tegen kwaad.

Mijn kind, ga er nooit vanuit dat die verharde zielen diegenen zijn zonder geloof of met een lauw geloof. Vele medelevende gelovigen in Mijn Zoon, Jezus Christus, zullen nu door bekoringen een bocht maken.

Hun geesten zullen vervuld worden met twijfels en die zullen hen blind maken voor het woord van Mijn geliefde Zoon dat Hij, door jou, tot de hele wereld spreekt, Mijn kind.

Hun vijandschap, wanneer zij zich van Zijn heilig woord zullen afkeren, zal net zo krachtig zijn als de haat die moordenaars hebben tegenover hun slachtoffers.

Haat komt van de misleider.

Leugens worden verspreid door de duivel, die zwakke zielen gebruikt om de waarheid te ondermijnen. Haat is haat. Er zijn geen twee soorten. Ze zijn dezelfde.

De trots van deze trouwe zielen zal zich roeren terwijl een laatste poging  door de duivel wordt ondernomen om de verspreiding te verhinderen van deze uiterst dringende boodschappen voor de wereld.

Mijn Zoon heeft de steun van Zijn geliefde volgelingen nodig om Zijn leger op aarde te vormen. Dat leger zal voortkomen uit Zijn trouwe volgelingen.

Wees er zeker van dat het deze groep zal zijn wiens harten het eerst zullen verhard worden.

Je kunt geen ziel verharden die reeds in het duister is. Dus zullen het de zielen die in het licht zijn die door de misleider zullen bekoord worden.

Dan zullen zij leugens verspreiden om Mijn Zoon te kwetsen en Zijn werk uit te stellen.

Zij zullen niet inzien dat hun dit overkomt omdat zij denken dat het hun plicht zal zijn om het ware woord van Mijn Zoon te verdedigen. Door het bekritiseren van deze boodschappen die Hij jou geeft, Mijn kind, zal Mijn Zoon gekweld worden.

Zelfs het fundament van Zijn Kerk zal Hem weldra de rug toekeren. Zij zullen Hem verloochenen en dan zullen zij Hem opnieuw kruisigen.

Hoogmoed verhindert hen hun ogen te openen wanneer Hij voor hen staat met liefdevolle en open armen. Mijn kind, Ik dring er op aan dat al Gods kinderen zich verenigen als één en strijden voor de redding van alle zielen.

Zo velen luisteren niet naar deze boodschappen, Mijn kind, maar nadat de Waarschuwing heeft plaatsgevonden zullen zij dat wel.

Bid, bid, bid voor die zielen die schade toebrengen, lasteren en onwaarheden over jou verspreiden.

Ik zal je nu een Kruistochtgebed (25) geven om bescherming te vragen voor al Mijn zieners en voor hen die door God de Vader uitgekozen zijn om Zijn allerheiligste woord op aarde te verspreiden in deze tijd:

O Allerhoogste God,

Ik smeek U om bescherming voor al Uw heilige boodschappers in de wereld.

Ik bid dat zij beschermd mogen zijn tegen de haat van anderen.

Ik vraag dat Uw allerheiligste woord vlug over de hele wereld verspreid wordt.

Bescherm Uw boodschappers tegen laster, misbruik, leugens en iedere vorm van gevaar.

Bescherm hun families en bedek hen altijd met de Heilige Geest

zodat de boodschappen die zij aan de wereld geven met aandacht beluisterd worden

en met rouwmoedige en nederige harten. Amen.

Mijn kind, hoogmoed is een trek die Mijn Vader uiterst mishaagt. Het is nog pijnlijker voor Hem wanneer de zonden van hoogmoed in trouwe en heilige zielen binnendringen omdat zij weigeren de waarheid te aanvaarden van Zijn heilig woord dat vandaag aan de wereld gegeven wordt door Zijn boodschappers.

Zij moeten vragen om de gave van echte onderscheiding die enkel zal geschonken worden door de kracht van de Heilige Geest aan nederige zielen met een zuiver hart, ontdaan van hoogmoed en arrogantie.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding