320. De Valse Profeet zal als een levende Heilige behandeld worden. Zij die zich tegen hem verzetten zullen als afvalligen beschouwd worden
Zaterdag 21 januari 2012, 13.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, al Mijn boodschappers die in de wereld gezonden worden om het woord te verspreiden hebben allen een verschillende rol. Er zijn er geen twee dezelfde.

Daarom mogen Mijn boodschappers nooit elke boodschap door elkaar halen door ze met elkaar te vergelijken.

Jij, Mijn dochter als de 7de bode, bent uitgekozen om Mijn kinderen in te lichten omtrent de waarheid. Veel van Mijn waarheid heb jij reeds ontvangen, maar veel meer moet nu nog komen.

Omwille van de geheimen die ze bevatten, jij zult, wanneer ze geopenbaard worden, belachelijk gemaakt, bespot en als een gek beschouwd worden.

Deze boodschappen zullen helpen om Mijn volk te zuiveren, zowel diegenen die de roep om Mij te volgen aanvaarden als die zielen zonder liefde en met koude harten.

Zonder deze reiniging kan de aarde niet gezuiverd worden. Zij moet gezuiverd worden om haar waardig te maken voor Mij om haar opnieuw te bewandelen.

Mijn kinderen moeten zich verheugen. Angst komst niet van Mij.

Angst is een gevolg van het kwaad. Toch zullen jullie vergeven en gerechtvaardigd worden wanneer jullie vrezen voor die zielen die als blinden rondwandelen. Niet omdat zij niet kunnen zien, maar omdat zij ervoor kiezen niet te zien.

Het is jullie plicht tegenover Mij, Mijn geliefde leger van volgelingen, om Mij de weg te helpen voorbereiden voor Mijn komende Goddelijk Rijk op aarde.

Ik heb jullie hulp nodig. Ik heb jullie gebeden nodig. Jullie gebeden zullen het werk van de Antichrist verzwakken alsook dat van de valse profeet die de Heilige Stoel van Rome zal innemen.

Tot al Mijn kinderen: jullie moeten weten dat Ik een en al vergevensgezind ben. Zelfs diegenen die zich inlaten met satanische groepen, over wie Ik spreek, kunnen gered worden van elke verdere afdaling naar de poorten van de hel.

Zonde kan afgezwakt worden door gebed. Jullie moeten niet ten strijde trekken en met opgeheven vuisten vechten, al wat jullie te doen hebben is te bidden.

Mijn Nieuw Paradijs is prachtig, kinderen. Zo vele voorbereidingen zijn afgerond met dezelfde wonderen die Adam en Eva werden geschonken en die zij door de zonde verworpen hebben. Alles is klaar. Jullie, Mijn volgelingen, zullen genieten van het mooie, Nieuwe Paradijs op aarde waarover Ik zal regeren.

Omdat jullie, van deze generatie, uitgekozen werden om te genieten van dit Paradijs mogen jullie niet stoppen met jullie werk Mij te helpen om al Mijn kinderen met Mij mee te nemen in Mijn glorievol Koninkrijk.

Mijn kinderen, wees echter op jullie hoede want de valse profeet zal jullie doen geloven dat ook hij een gelijkaardige, paradijselijke plaats voor jullie aan het voorbereiden is.

Zijn leugens zullen een naïeve groep van katholieke volgelingen betoveren. Hij zal naar buiten toe een verwonderlijk en liefdevol charisma tonen en al Mijn kinderen in de katholieke Kerk zullen verward zijn.

Een aanwijzing om naar uit te zien zal zijn trots zijn en zijn arrogantie, verborgen achter een uiterlijke valse nederigheid. Mijn kinderen zullen zo bedot worden dat zij zullen denken dat hij een uitzonderlijke en zuivere ziel is.

Hij zal behandeld worden als een levende heilige. Geen enkel woord uit zijn mond zal in vraag gesteld worden.

Het zal er ook op lijken dat hij over bovennatuurlijke gaven beschikt en mensen zullen onmiddellijk geloven dat hij mirakels kan doen.

Ieder die zich tegen hem zal verzetten zal bekritiseerd worden en beschouwd als een afvallige.

Al zulke zielen die beschuldigd worden van ketterij zullen uitgestoten worden en voor de honden geworpen.

Al de waarheid omtrent Mijn leer zal verdraaid worden. Alles zal een leugen zijn. Vervolging zal stilaan de kop opsteken en in het begin nauwelijks merkbaar zijn.

Mijn ware gewijde dienaren zullen de heilige Mis in besloten kring moeten opdragen en in vele gevallen niet in een katholieke Kerk. Zij zullen hun Missen in toevluchtsoorden moeten opdragen.

Kinderen, wanneer dat gebeurt mogen jullie de hoop niet verliezen. Dat zal na een korte tijdspanne over zijn.

Maar bid voor die zielen die, in hun verbintenis met de valse profeet, de heilige Drie-eenheid vergeten die het ware fundament is waarop de katholieke Kerk gebouwd is.

Vele religies volgen slechts één wezen van de heilige Drie-eenheid. Sommigen eren de Vader. Anderen de Zoon, maar alle (Drie) zijn één, Mijn dochter.

Er is maar één ware God. Dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, drie afzonderlijke personen en alle (drie) in één goddelijke essentie. Alle religies zullen weldra de waarheid ontvangen en velen zullen dit heilig mysterie aanvaarden.

Volg Mij op de weg naar redding want er staat jullie, Mijn volgelingen, een glorievolle toekomst te wachten, maar jullie moeten sterk blijven.

Dit is de uitgekozen generatie voor Mijn Nieuw Paradijs op aarde.

Verwerp deze heerlijke gave van leven niet die schittert in al haar glorievolle luister. Niet één ziel zal iets tekort hebben. Mijn Nieuw Paradijs op aarde zal een tijdperk van vrede en geluk zijn zonder zonde.

Dat is de goddelijke wil van Mijn Vader en dat was Zijn belofte aan de mensheid vanaf het begin.

Wees vreugdevol en gelukkig want jullie hebben veel om naar uit te kijken, kinderen.

De komende beproevingen zullen verbleken in onbelangrijkheid wanneer jullie het glorierijke Koninkrijk zullen zien dat op jullie wacht.

Ik bemin jullie, kinderen. Ik weet dat jullie Mij beminnen. Daarom vraag Ik jullie liefde te tonen aan diegenen die blind zijn voor Mijn Heilige Geest.

Bid voor hen bij elke gelegenheid opdat zij de waarheid zouden zien omtrent Mijn belofte die Ik aan de mensheid deed toen Ik stierf om jullie eeuwige redding te verzekeren.

Jullie geliefde Jezus

Verlosser van heel de Mensheid