316. Gewijde dienaars, jullie zullen naar de Valse Profeet geleid worden
Dinsdag 17 januari 2012, 14.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is gekomen om iedereen op de wereld te zeggen hun zielen voor te bereiden op Mijn wederkomst op aarde zoals voorzegd.

Mijn volk zal oprijzen en Mij verwelkomen, wanneer Ik wederkom, deze keer om Mijn rechtmatige troon als Koning van de Mensheid op te eisen. Al diegenen die Mijn stem herkennen moeten volledig op Mij vertrouwen.

Ik zal jullie leiden op het pad van de waarheid zodat eenieder van jullie waardig zal gemaakt worden om het Nieuwe Paradijs op aarde binnen te gaan.

Verwerp de stem van de duisternis die jullie bij elke gelegenheid zal verblinden en jullie zal aanzetten Mij de rug toe te keren.

Ik ben jullie geliefde Verlosser die op een gruwelijke wijze stierf op het kruis. Toch zal Mijn lijden blijven duren totdat Ik de rest van Mijn Kerk op aarde gered heb.

Ik kom om jullie nogmaals te redden. Sta Mij toe dat te doen zonder verhindering.

Zo velen onder jullie negeren reeds Mijn smeekbeden tot de mensheid om jullie zielen voor te bereiden op dit glorievolle Tijdperk van Vrede. Weten jullie niet dat Ik jullie bemin?

Het is uit medelijdende liefde die Ik voor ieder van jullie koester dat Ik kom, niet enkel om jullie te waarschuwen, maar om te helpen jullie voor te bereiden op dat grote moment.

Ik weet dat diegenen onder jullie die Mij beminnen, vooral Mijn gewijde dienaars, voorzichtig uitkijken voor valse profeten die zouden opduiken. Dit is zeer belangrijk. Kom nu en vraag Mij jullie te vullen met de Heilige Geest zodat de waarheid jullie kan en zal geopenbaard worden.

Mochten jullie je niet tot Mij keren, dan zullen jullie niet begrijpen wat Ik van jullie verwacht. Kom tot Mij. Hoor Mij nu. Jullie lijden zal zwaar zijn want Satan zal jullie geen moment rust gunnen.

Hij weet dat Ik Mezelf bekend maak, niet alleen door Mijn eindtijdprofeet Maria, maar door vele zielen. Die zielen van Mij, uitgekozen om eindtijdprofeet te zijn, zullen vooral geblokkeerd worden door Mijn gewijde bedienaars. 

Spijtig genoeg zullen jullie in plaats daarvan door de misleider naar de valse profeet en zijn volgelingen geleid worden, die overal leugens en onwaarheden zal uitbraken.

Tot diegenen die vlug zijn met het veroordelen van Mijn boodschappers zeg Ik, wees voorzichtig. Jullie, Mijn gewijde bedienaars, zullen het voornaamste mikpunt van de misleider zijn.

Eerst zullen jullie geesten in de andere richting gedraaid worden. Want als jullie Mij, jullie goddelijke Verlosser, de rug toekeren, zullen jullie Mijn volk in de verkeerde richting sturen. Onbewust zullen jullie hen verhinderen om de waarheid van Mijn goddelijke lippen te horen. Jullie zullen Mijn kinderen doen wegkwijnen aan gebrek van het noodzakelijke voedsel voor hun geestelijke groei. Weet dat de eindtijd nu bezig is. Verspil de tijd niet die jullie rest door te leven in een vacuüm van leugens en verwarring.

De strijd is begonnen en de overgeblevenen van Mijn Kerk zullen gered worden wanneer zij met Mij opgaan naar Mijn glorievol Nieuw Koninkrijk.

Bid opdat niet één ziel zou achterblijven.

Bid ook opdat jullie, Mijn heilige bedienaars, niet verantwoordelijk zouden zijn om Mijn kinderen weg te drijven van de waarheid. Van het licht. Van de redding die hun recht is.

Volg Mij nu en help Mij zielen te redden.

Jullie geliefde Verlosser

Jezus Christus