313. De Maagd Maria – Mijn kind, weldra zal er vrede op aarde heersen
Vrijdag 13 januari 2012, 20.15 u.

Mijn kind, weldra zal er vrede op aarde heersen.

Er zal onrust en strijd zijn, maar dat is nodig om de laatste boosaardigheid op aarde uit te roeien.

De hand van Mijn Vader zal prompt neerkomen op diegenen die de barmhartigheid van Mijn Zoon negeren. Hij zal hun ongehoorzaamheid niet verdragen eens de waarheid hun geopenbaard werd.

Zij die, na de Waarschuwing, Mijn Zoon de rug toekeren, zullen een bepaalde tijdspanne krijgen om berouw voor hun zonden te tonen, maar die zal niet lang duren.

Bid voor die zielen wier halsstarrigheid hun ondergang zal zijn.

Mijn kind, de veranderingen zijn al onderweg en veel zal snel plaatsvinden. Kijk naar de lucht, kinderen, voor de eerste tekenen van de Barmhartigheid van Mijn Zoon.

Voor diegenen met nederige en rouwmoedige harten, vrees niet, want dit is de tijd waarop jullie gewacht hebben.

Die zielen die het bestaan van Mijn Zoon niet erkennen, zullen verbaasd en bedroefd zijn wanneer de waarheid hun uiteindelijk getoond wordt.

Die gekwelde zielen die trouw gezworen hebben aan de duivel zullen met smart overweldigd worden, terwijl anderen zich zullen verbergen voor de waarheid omdat zij niet in staat zullen zijn het licht te weerstaan.

Bid, opdat al die zielen, door de gebeden van anderen kunnen en willen verlost worden in de ogen van Mijn dierbare Zoon.

Bekering zal kastijding afwenden en de gemene plannen verlichten van de Antichrist, die onderweg zijn om de mensheid te vernietigen.

Bid opdat de strijd tussen de hemel en de duivel als resultaat zal hebben dat al Gods kinderen kunnen gered worden en gespaard voor het vuur van de hel.

Jullie geliefde Moeder

Koningin van de Rozen

Moeder van Redding