302. God de Vader: Twee miljard zielen zullen zich bekeren als resultaat van deze boodschappen
Dinsdag 3 januari 2012, 15.30 u.

Mijn dochter, het visioen dat Ik je vandaag gaf en waarin Ik je het gelaat openbaarde van Mijn Zoon en Mij, je geliefde hemelse Vader, is zeldzaam. Jij bent gezegend omdat jou dit buitengewoon geschenk vanuit de hemel gegeven is. Jouw lijden zal nu afnemen en je zal veel sterker worden dan voorheen.

Vrees dit werk nooit, want je moet nu toch al weten dat alle macht op aarde in Mijn hemelse handen ligt. Niemand heeft macht over de Vader. Zelfs de misleider kan Mijn hemels plan voor de mensheid niet verknoeien of veranderen.

De hemel verheugt zich omwille van de bekeringen die voortvloeien uit Mijn boodschappen voor de wereld. Meer dan twee miljard zielen zullen zich bekeren als een direct gevolg  van deze goddelijke boodschappen. Niemand zal dit werk stoppen. Zij mogen proberen, maar dat zal nutteloos zijn.

Mijn goddelijke bescherming overdekt alle zielen die de waarheid van eeuwige verlossing verkondigen.  Geef nooit op, kinderen, hoe zwaar jullie lijden ook wordt. Vergeet nooit dat lijden jullie dichter bij Mijn hemels Koninkrijk brengt.

Jullie, Mijn kinderen, zullen je binnenkort verheugen wanneer jullie de genaden voelen die door Mijn Zoon over jullie worden uitgestort.

Blijf alert. Blijf bidden voor alle zielen en twijfel niet één minuut dat Ik het ben, jullie Eeuwige Vader, die jullie door deze boodschappen vrede geef naar geest, ziel en lichaam.

Behandel deze boodschappen als heilig. Zij zijn en zullen altijd in overeenstemming zijn met Mijn woord dat sinds het begin der tijden aan de mensen gegeven werd. Zij zullen de vlam van jullie ziel aanwakkeren op een manier die jullie moeilijk zullen kunnen negeren.

Sta Mijn geest toe jullie te bereiken en ontspan. Enkel dan kan Ik jullie ziel aanraken zodat een sprankel van herkenning jullie hart zal ontvlammen. Ik roep jullie op naar Mij toe te rennen opdat Ik jullie kan omhelzen zoals alleen een Vader kan.

Laat Mij jullie Mijn bescherming en genaden geven om jullie sterk genoeg te maken om te strijden in Mijn leger tegen het kwaad in jullie wereld.

Mijn leger zal de vrede voortbrengen die jullie zo verlangen en de liefde die jullie nodig hebben om jullie dorst te lessen.

Ga in vrede, kinderen, in de wetenschap dat de waarheid vervat zit in deze boodschappen die Ik voor de hele wereld bevestigd heb. Jullie zullen Mijn liefde herkennen indien jullie zuiver en nederig zijn van hart. Word klein als een kind in Mijn ogen. Dan alleen zal Ik jullie als een engel opheffen in Mijn hiërarchie, wanneer de tijd gekomen is.

Ga in vrede. Leg jullie vermoeide hoofd op Mijn schouder en Ik zal jullie de troost en verlichting schenken die jullie verlangen.

Ik bemin jullie, kinderen. Ieder van jullie in het bijzonder.

Ik verheug Mij, want wanneer de dag komt voor onze heilige Familie om zich te herenigen dan zullen alle hemelen zingen in lofprijzing en dankzegging voor de eeuwigheid.

God de Vader

 

Opmerking betreffende de 2 miljard zielen

Maria van de Goddelijke Barmhartigheid verlangt dat het bekend wordt gemaakt dat in een vroegere boodschap die zij van God de Vader ontvangen had, haar gezegd werd, dat “twee miljard zielen meer zullen gered worden dan anders het geval zou zijn ten gevolge van deze boodschappen”. Dus, om verwarring te voorkomen moet worden verondersteld dat veel meer zielen zullen gered worden (dan de twee miljard zielen zoals vele mensen het begrepen). Die twee miljard zielen komen er bij.