282. De Tweede Komst vindt plaats kort na De Waarschuwing
Woensdag 14 december 2011, 19.15 u.

Mijn liefste dochter, jij moet altijd op Mij vertrouwen en weten dat niet één van de boodschappen die aan jou gegeven worden ooit zullen vervalst worden. Jij bent stevig geborgen in Mijn Allerheiligste Hart en je hand wordt door Mijn hand geleid.

Alleen Mijn heilig woord kan en zal altijd door jou geschreven worden om Mijn boodschappen aan de hele mensheid mee te delen.

Je moet niet voortdurend trachten de datum van De Waarschuwing vast te stellen. Ik kan die datum niet bekend maken omdat dat niet volgens de wil van Mijn Eeuwige Vader is. De Waarschuwing zal uiterst onverwacht geschieden en de mens onverhoeds bevangen.

De tijd is zeer kort, dus neem de tijd om zoveel mogelijk vurig te bidden om zielen te redden. Alle zielen.

De Kastijding werd tegengehouden en zal enkel plaatsvinden indien de mens, na De Waarschuwing,  het nalaat berouw te tonen en in groten getale terugkeert naar zijn verderfelijke wegen. Mijn Vader heeft de toestemming gegeven om Mijn Tweede Komst  binnen een zeer korte periode op aarde aan te kondigen. Het zal snel na De Waarschuwing gebeuren. Alle zielen moeten volledig voorbereid zijn.

De volgende kruistocht van gebed om zielen te redden luidt als volgt:

O Almachtige Vader, Allerhoogste God,

alstublieft, heb erbarmen met alle zondaars.

Open hun harten om de redding te aanvaarden en een overvloed van genaden te ontvangen.

Luister naar mijn smeekbeden voor mijn eigen familie en verzeker dat eenieder in uw liefdevol Hart bescherming mag vinden.

O, Goddelijke Hemelse Vader, bescherm al uw kinderen op aarde voor een nucleaire oorlog of andere daden die gepland worden om uw kinderen te vernietigen.

Houd ons verre van alle kwaad en bescherm ons.

Verlicht ons opdat wij onze ogen zouden kunnen openen om de waarheid van onze redding zonder enige angst in onze zielen te horen en te aanvaarden.

Ga in Vrede.

Jullie Liefhebbende Verlosser Jezus Christus