250. God de Vader vraagt Zijn kinderen zich in Gebed te verenigen
Dinsdag 15 november 2011, 11.00 u.

Ik kom vandaag, Mijn dochter, om al Mijn dierbare kinderen te verzamelen en al diegenen die in Mij geloven om samen in eenheid te bidden om alle zielen op aarde te redden.

Het is Mijn wens dat jullie je oneindige liefde voor de Heilige Drie-Eenheid laten blijken  door nederigheid te tonen in liefde voor elkaar zo dat de zonde voor de hele mensheid kan vergeven worden.

Ik ben de God van Gerechtigheid maar Ik ben in de eerste plaats de God van Liefde en Barmhartigheid. Mijn vaderlijke goddelijke liefde voor jullie wordt weerspiegeld in Mijn barmhartige goedheid. Aldus is het Mijn bedoeling, alle zielen te redden, op dit einde der tijden, zoals jullie het op aarde kennen. Vrees niet, kinderen. Mijn bedoeling is niet jullie bang te maken maar jullie te omarmen in heel Mijn omsluitende liefde voor elk van Mijn kinderen.

Ik doe een oproep tot al Mijn kinderen, vooral tot die zielen die zo vol liefde zijn voor Mij, hun Schepper, om jullie te verenigen met jullie broeders en zusters en op te staan tegen het kwaad in de wereld.  

Kinderen, Satan en alle boze geesten in de Hel dwalen nu rond op de aarde in strijd met Mij tijdens dit einde der tijden. Zij zijn verspreid over de hele wereld, achtervolgen zielen en brengen hen tot de rand van de waanzin.

De boosaardige invloed wordt heden door bijna ieder van jullie gevoeld. Dat komt omdat Mijn bestaan en dat van Mijn geliefde Zoon werden ontkend, verworpen en aan de kant geschoven zodat vandaag duisternis jullie wereld bedekt. Doordat jullie de waarheid omtrent jullie schepping op deze aarde niet erkennen, Mijn geliefde kinderen, zijn jullie onwetend een mikpunt voor Satan geworden.

Jullie zullen een aantal veranderingen in jullie leven opmerken sinds deze besmetting de wereld in haar greep heeft genomen. Moord, haat, afkeer om Mijn Glorie te verkondigen of Mijn bestaan te erkennen, oorlog, vervolging, hebzucht, heerszucht en zedelijk verderf. Al die gemeenheden werden door Satan in jullie wereld gecreëerd en verspreid door zondaars die al te open staan voor zijn lege, valse beloften.

Satan bekoort eerst de machtshongerige zondaars en diegenen met een zwak geloof. Na hen te hebben verleid, is hij hun meester. Zij op hun beurt infecteren (anderen) en veroorzaken vreselijk lijden door hun misbruiken jegens hun medebroeders en -zusters.

Jullie, Mijn dierbare getrouwen worden nu door Mij opgeroepen om op te staan en Mijn Heilig woord te verdedigen zodat de mensheid kan gered worden. Jullie kunnen dat op twee manieren doen. Ten eerste door voortdurend gebed en ten tweede, door het verspreiden van Mijn Allerheiligste Woord. Gebed zal niet alleen helpen om de mensheid te redden van de Hel en de verlatenheid door Mij, maar het zal ook Mijn straffende hand tot bedaren brengen. Die straffende hand zal, en twijfel hier in geen geval aan, neerkomen op die verdorven zondaars die de geest van de duisternis hebben toegelaten hun gedrag te beheersen tegenover die onschuldige ondergeschikten waarover zij controle uitoefenen.

Ik, God de Vader, doe vanuit de Hemelen een beroep op al Mijn kinderen om te luisteren naar Mijn smeekbede wanneer Ik jullie dringend verzoek om onmiddellijk op te staan. Verenig jullie in het gebed door het volgende te bidden:

“ Allerhoogste God, in de naam van Uw Welbeminde Zoon, Jezus Christus,  die U hebt opgeofferd om ons, uw arme kinderen, te redden van het vuur van de Hel, luister naar ons gebed. Mogen wij onze nederige offers aanbieden en zorgen en beproevingen aanvaarden als een middel om tijdens De Waarschuwing de redding te bekomen van alle zielen.

Wij smeken U de zondaars te vergeven die het moeilijk hebben terug te keren en Uw barmhartige goedheid te aanvaarden om de nodige offers te brengen die U nodig acht om hen in Uw Heilige Ogen te verlossen.” 

Door te bidden tot Mij, jullie hemelse Vader, God de Allerhoogste, Schepper van het  Universum en van de mensheid, zal Ik jullie gebed aanhoren en vrijstelling verlenen aan al die zielen waarvoor jullie bidden.

Dank, Mijn geliefde kinderen, om Mijn goddelijke oproep vanuit de Hemelen te aanvaarden. Dank voor jullie nederigheid van hart waarmee jullie Mijn stem herkennen wanneer zij spreekt.

Onthoud, Ik ben een oceaan van barmhartigheid en bemin jullie allen met een Vaderlijke tederheid. Ik tracht alleen ieder van jullie te redden uit de greep van de Duivel opdat wij ons kunnen verenigen als één Heilige Familie.

God de Eeuwige Vader